header-single

ZAGORSKIJ TRUBNIJ ZAVOD, Moskva

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, Москва

Ponuda iz Rusije

Čelične cevi za potrebe naftne industrije i komunalne infrastrukture

„Zagorskij trubnij zavod” (Zagorska fabrika cevi) proizvodi čelične cevi sledećih karakteristika:

 • zavaren pravi šav,
 • prečnik – od 508 do 1422 mm,
 • debljina zida – do 35 mm,
 • dužina – do 12,2 m,
 • klasa čvrstoće čelika – do X-100.

Cevi se proizvode kako prema metričkom (ruski tehnički propisi i državni standardi), tako i prema anglosaksonskom sistemu merenja (API 5L standard). Godišnja proizvodnja iznosi 500 000 tona. Najčešći kupci proizvoda fabrike su kompanije koje posluju u oblasti prerade nafte i gasa.

Kompanija „Zagorskij trubnij zavod” želi da uspostavi saradnju sa kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana koje posluju u oblasti proizvodnje i prerade nafte i gasa, kao i sa preduzećima koja održavaju stambenu i komunalnu infrastrukturu.

o kompaniji

„Zagorskij trubnij zavod” je akreditovana fabrika i isporučuje svoje proizvode sledećim kompanijama: Rosnjeft, Novatek, Lukoil, Sibur Holding, RusNjeft, Surgutneftegaz, SGM-Most (za izgradnju mosta preko Kerčenskog zaliva). Pored toga, cevi se aktivno isporučuju preduzećima koja održavaju stambenu i komunalnu infrastrukturu, uključujući toplovode u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Proizvodni program:

 • Čelične cevi sa zavarenim pravim šavom, prečnika 530-1020 mm, sa debljinom zida do 32 mm za magistralne gasovode, naftovode i cevovode za naftne derivate;
 • Proširene šavne čelične cevi sa povišenom otpornošću na koroziju i hladnoću, namenjene za naftovode i gasovode;
 • Proširene šavne čelične cevi za potrebe kompanije „YAMAL LNG”;
 • Čelične cevi sa zavarenim pravim šavom, spoljašnjeg prečnika 1020-1422 mm za magistralne gasovode radnog pritiska do 32,0 MPa;
 • Čelične cevi sa zavarenim pravim šavom opšte namene;
 • Šavne čelične cevi za magistralne gasovode i naftovode;
 • Cevi za cevovode sa PSL1 i PSL2 zahtevima (SAWL cevi).

Čelični lim se nabavlja od vodećih ruskih i svetskih proizvođača, sa kojima Fabrika ima potpisane ugovore: Severstalj, MMK, Salzgitter, POSCO, ISD Huta Czestochowa, Nippon Steel, Alčevski metalurški kombinat. U preduzećima koja isporučuju čelični lim radi nezavisna inspekcija, radi jačanja kontrole kvaliteta. Sav lim koji dospeva u proces proizvodnje se čisti uređajem za peskarenje.

U fabrici automatizovano radi najsavremenija linija za proizvodnju cevi. Radove na ovoj liniji je, po principu „ključ u ruke”, izvela vodeća evropska kompanija iz oblasti mašinogradnje. Prilikom izrade proizvodne linije za „ZTZ“ korišćena su prethodna iskustva drugih ruskih fabrika za proizvodnju cevi.

Tehnologija proizvodnje je dobila atest Nacionalne agencije za kontrolu zavarivanja.

U fabrici je implementrian sistem praćenja cevi. Podaci o parametrima proizvodnje svake cevi se čuvaju u bazi podataka. Fabrika je opremljena svim neophodnim uređajima za kontrolu kvaliteta proizvoda: ultrazvučna i rendgen kontrola; hidraulična ispitivanja; kontrola zarubljenih ivica magnetnim česticama. Laboratorija fabike je akreditovana za ulaznu i tehnološku kontrolu, kao i za primopredajna ispitivanja gotovih proizvoda. Preduzeće posluje u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetom ГОСТ ISO 9001-2011.

„Zagorskij trubnij zavod“ i „Izolacionij trubnij zavod“ (Fabrika za izolaciju cevi) zajedno čine kompleks za proizvodnju i izolaciju čeličnih cevi. Na cevi je moguće naneti praktično sve vrste izolacije.

„Zagorskij trubnij zavod“ je opremljen linijama za nanošenje troslojne spoljašnje izolacije i unutrašnjeg glatkog premaza za magistralne gasovode. U Fabrici za izolaciju cevi se na čelične cevi i spojne elemente nanosi penopoliuretan (PPU) za toplotnu i hidro- izolaciju. Kao antikorozivni premazi ispod PPU izolacije se može koristiti izolacija na bazi ekstrudiranog polietilena, kao i različiti jednoslojni i višeslojni antikorozivni premazi na bazi cinka, epoksidnih i poliuretanskih boja u tečnoj i praškastoj formi. Obim proizvodnje fabrike „Izolacionij trubnij zavod“ za toplotnu i hidro- izolaciju je najviši u ovoj grani delatnosti i iznosi do 200 km cevi srednjeg prečnika na mesečnom nivou.

Ponuda iz Rusije

Трубы для нефтегазопроводов и жилищно-коммунального хозяйства

«Загорский трубный завод» производит прямошовные электросварные трубы диаметром от 508 до 1422 мм с толщиной стенки до 35 мм, длиной до 12,2 м, из стали классом прочности до Х-100. Трубы изготавливаются как метрического (российские ТУ и ГОСТы), так и дюймового (API 5L) сортамента. Годовая производительность – 500 тысяч тонн. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора.

«Загорский трубный завод» готов установить сотрудничество с западнобалканскими компаниями нефтяной и газовой промышленности, а также с предприятиями, работающими в области жилищно-коммунального хозяйства.

о компании

Завод прошел аккредитацию и поставляет свою продукцию на объекты ПАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», АО НК «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «СГМ-Мост» (для строительства моста через Керченский пролив). Предприятие также активно поставляет трубы для нужд жилищно-коммунального хозяйства страны, в т.ч. на тепловые сети Москвы и Санкт-Петербурга.

Ассортимент производимх труб:

 • Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 530-1020 мм с толщиной стенки до 32 мм для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
 • Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные нефтегазопроводные повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости для нефтегазопроводов
 • Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные, предназначенные для ОАО «ЯМАЛ СПГ»
 • Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 1020-1422 мм для магистральных газопроводов на рабочее давление до 32,0 МПа
 • Трубы стальные электросварные прямошовные общего назначения
 • Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов
 • Трубы для трубопроводов c уровнем требований PSL1 и PSL2. Тип трубы – SAWL.

Заводом подписаны договоры и осуществляются поставки стальных листов от ведущих российских и зарубежных поставщиков: ПАО «Северсталь», ОАО «ММК», Salzgitter, POSCO, «ISD Huta Czestochowa», «Nippon Steel», «Алчевский металлургический комбинат». Для ужесточения контроля качества на предприятиях–поставщиках листа работает независимая инспекция. Весь поступающий в производство лист очищается на дробеметной установке.

На заводе установлена «под ключ» и работает в автоматическом режиме самая современная на сегодняшний день в России линия по производству труб от ведущей европейской машиностроительной компании. При изготовлении линии для ЗТЗ был полностью учтен опыт работы других российских трубных заводов.

Технология производства труб аттестована в СРО НП «НАКС».

На заводе внедрена система прослеживаемости труб. В базе данных хранится информация о параметрах производства каждой трубы. Завод оснащен всем необходимым оборудованием для контроля качества продукции: ультразвуковой и рентгеновский контроль; гидравлические испытания; магнитопорошковый контроль фасок. Лаборатория завода аккредитована на проведение полного спектра входного и технологического контроля, а также приемо-сдаточных испытаний готовой продукции. На предприятии действует система менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001-2011.

Загорский Трубный Завод и расположенный рядом Изоляционный Трубный Завод представляют собой единый комплекс по производству и изоляции стальных труб. На трубы наносятся практически все виды изоляции.

Загорский Трубный Завод оборудован линиями для нанесения на трубы наружной трехслойной изоляции и внутреннего гладкостного покрытия для магистральных газопроводов. На Изоляционном Трубном Заводе на стальные трубы и соединительные детали наносится теплогидроизоляция пенополиуретаном (ППУ). В качестве антикоррозионного покрытия под ППУ-изоляцию может применяться изоляция на основе экструдированного полиэтилена, а также различные одно- и многослойные антикоррозионные покрытия на основе цинкнаполненных, эпоксидных и полиуретановых красок жидкого и порошкового исполнения. Производительность Изоляционного Трубного Завода по теплогидроизоляции – самая высокая в отрасли – до 200 км в месяц по трубам средних диаметров.

company logo

ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Березовая Аллея, д. 5а, стр. 1-3, офис 401
Москва
Российская Федерация 27273

Тел./факс: +7 495 9880686

info@i-t-z.ru
z-t-z.ru