header-single

VOLGABURMAŠ, Samara

ВОЛГАБУРМАШ, Самара

Ponuda iz Rusije

Oprema za naftnu industriju, rudarstvo i građevinasrvto

Preduzeće „Volgaburmaš“ iz Samare projektuje, proizvodi i servisira opremu za naftnu industriju (bušeća dleta, svrdla i ostale instrumente), rudasrtvo i građevinarstvo.

Kompanija nudi svoje kvalitetne i pouzdane proizvode potencijalnim partnerima na teritoriji Srbije i Zapadnog Balkana.

o kompaniji

Istorija osnivanja i napredovanja otvorenog akcionarskog društva „Volgaburmaš“ je direktno povezana sa razvojem naftne industrije Uralskog federalnog okruga, Samarske i Permske oblasti, Tatarstana i Baškirije. Brzo otkrivanje izvora nafte i gasa i izrada naftnih bušotina je uslovilo povećanje proizvodnje bušećih dleta, svrdla i ostalih instrumenata. Polazeći od ove osnovne potrebe, u maju 1948. godine je bilo izdato naređenje Ministarstva naftne industrije Istočnih regiona za izgradnju „Kujbiševske mašinske industrije“.

24. maj 1948. – datum osnivanja proizvodnog preduzeća.

1948. godina – fabrika je počela da se gradi i proširuje, proizvode se prvi proizvodi. U ovoj godini je narodna privreda dobila 1015 komada dleta sa konusnim žrvnjevima.
1958. godina – ustanovljen je „Specijalni konstrukturski biro za bušeća dleta“ (SKB) – kolektiv visokoobrazovanih stručnjaka za razvoj i konstruisanje širokog spektra dleta sa konusnim žrvnjevima različitih dimenzija i tipova. Biro je zaslužan za više od 1,5 miliona inovacija.
1982. godina se vezuje za početak eksploatacije nalazišta Zapadnog Sibira. Savet ministara SSSR je doneo rešenje o zakupu američke fabrike za proizvodnju bušećih dleta.
1990. godina – tvorci bušećeg dleta Ш215,9 МЗ-ГВ-3, koje je konstruisano 1985. godine u okviru preduzeća „Volgaburmaš“, su zajedno sa stručnjacima „OAO Surgutnjeftegaz“ dobili nagradu Ministarstva naftne industrije SSSR. Zahvaljujući ovom dletu stručnjaci su prilikom eksploatacije Fjodorovskog nalazišta uspeli da dođu do rekordne dubine od 1450 metara.
1994. godina – državno preduzeće „Kujbiševburmaš“ je preobraćeno u otvoreno akcionarsko društvo „Volgaburmaš“. Reorganizacija rukovodstva, kompjuterizacija, uvođenje modernih tehnologija su ubrzali razvoj i konstruisanje novih bušećih dleta i druge opreme za naftnu industriju.
1997. godina – sistem upravljanja kvalitetom preduzeća „Volgaburmaš“ je sertifikovala Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), dok je bušeća dleta sertifikovao Američki institut za naftnu industiju (API).
2002. godina – do danas traje neprekidna realizacija velikog i značajnog „Programa kompletne tehnološke modernizacije i zamene stare tehnike“. Preduzeće „Volgaburmaš“ je u poslednjih nekoliko godina kupilo preko 70 linija opreme vodećih svetskih proizvođača.
2003. godina – kompanija „Volgaburmaš“ je među prvima na ruskom tržištu započela proizvodnju dleta sa čeličnim žrvnjevima i armiranim polikristalnim dijamanstkim zupcima.
2004. godina – „Volgaburmaš“ je postalo punopravni član Međunarodne asocijacije proizvođača dleta, koja se nalazi u Hjustonu (SAD).
2006. godina – uz pomoć bušećeg dleta preduzeća „Volgaburmaš“ oznake 215,9 AUL-LS43X R233 bila je izrađena jedinstvena horizontalna bušotina na Ašaljčinskom nalazištu bitumena kompanije „OAO Tatnjeft“. To je prva na svetu horizontalna bušotina koja je izrađena uz pomoć vertikalne opreme za bušenje sa izlazom na površinu. Takva metoda je obezbedila momentalno zagrevanje i, ranije nemoguće, izdvajanje nafte iz bitumena.
2007. godina – dobijen je sertifikat za usklađenost sa standardima zaštite životne sredine, zaštite na radu i bezbednosti radnika prema zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001:2004 “Sistem ekološkog menadžmenta“.
2008. godina – bušeće dleto sa konusnim žrvnjevima oznake 215,9 AUL-LSP42X R598, koje je izašlo sa proizvodne linije preduzeća „OAO Volgaburmaš“, je na nalažištu nafte kompanije „Lukoil“ je doprinelo rekordnom rezultatu u dubini bušenja – celih 2933 metara. Ovaj rekord nije oboren do dana današnjeg.
2010. godina – započeta je proizvodnja dleta velikih dimenzija (dijametra 660,4 mm) koje proizvodi samo nekoliko preduzeća na celom svetu
2011. godina – preduzeće je otvorilo i servis za sopstvena dleta i ostale proizvode i instrumente.

Poslujući dugi niz godina, fabrika „Volgaburmaš“ je proizvela više od 8,5 miliona komada bušećih dleta kako za industriju nafte i gasa, tako i za rudarsku industriju. Njihova oprema je doprinela da se izvuče nekoliko miliona tona nafte, milijarde kubnih metara gasa i velika količina ruda.

Ponuda iz Rusije

Оборудование для нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности

ОАО «Волгабурмаш» разрабатывает и изготовляет оборудавие для нефтедобывающей и горнодобывающей промышленности (шарошечные долота, головки бурильные, долота с матричным корпусом и другие инструменты).

Компания предлагает свою качественную и надежную продукцию потенциальным партнерам на территории Сербии и Западных Балкан.

о компании

История создания и становления ОАО «Волгабурмаш» напрямую связана с развитием нефтедобывающей промышленности в Урало-Поволжье, Самарской, Пермской областях, Татарии и Башкирии. Быстрый темп роста объемов бурения нефтяных скважин требовал увеличения выпуска буровых долот и замков для бурильных труб. Исходя из этой потребности, в мае 1948 г. был издан приказ Министерства нефтяной промышленности Восточных районов о строительстве Куйбышевского машиностроительного завода.

24 мая 1948 года – дата образования предприятия.

1948 г. – начало первого этапа становления завода, выпуск первой продукции. В этот же год народное хозяйство получило 1015 штук буровых шарошечных долот.
1958 г. – создано Специальное конструкторское бюро по долотам (СКБ) – высококвалифицированный коллектив специалистов-конструкторов, технологов, осуществляющих полный комплекс работ по разработке и освоению широкой гаммы шарошечных долот различных типоразмеров.
На сегодняшний день оно является единственным в России. В активе конструкторского бюро более полутора тысяч инноваций.
1982 г. – в связи с началом активного освоения месторождений Западной Сибири Совет Министров СССР принял решение о закупке в США завода для производства буровых долот
1990 г. – создатели долота Ш215,9 МЗ-ГВ-3, разработанного в 1985 г на ОАО «Волгабурмаш» совместно со специалистами ОАО «Сургутнефтегаз», удостоились награды Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. Благодаря применению этого долота на Федоровском месторождении удалось получить рекордную по тем временам проходку – 1450 метров.
1994 г. – государственное предприятие ПО «Куйбышевбурмаш» преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Волгабурмаш». Реконструкция структуры управления, компьютеризация, комплекс мероприятий по внедрению современных технологических процессов ускорили разработку и освоение новых конструкций буровых долот и другого нефтепромыслового оборудования.
1997 г. – система управления качеством ОАО «Волгабурмаш» прошла сертификацию в Международной организации по стандартизации (ISO), буровые долота были сертифицированы Американским нефтяным институтом (API).
2002 г. – наст. время – непрерывная реализация крупномасштабной «Программы комплексной технологической модернизации и технического перевооружения». На сегодняшний день ОАО «Волгабурмаш» закуплено и внедрено более 70 единиц оборудования ведущих мировых производителей.
2003 г. – компания «Волгабурмаш» одной из первых среди российских производителей освоила изготовление долот со стальным корпусом, армированным синтетическими алмазными зубками (PDC).
2004 г. – ОАО «Волгабурмаш» стало ассоциированным членом международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) в Хьюстоне, США.
2006 г. – шарошечным долотом производства ОАО «Волгабурмаш» 215,9 AUL-LS43X R233 была пробурена уникальная горизонтальная скважина на Ашальчинском месторождении битумов ОАО «Татнефть». Это первая в мире горизонтальная скважина, пробуренная с вертикальной буровой установки с выходом на поверхность. Такой метод позволил обеспечить разогрев и невозможную ранее добычу нефти из битумов.
2007 г. – получен сертификат на соответствие системы охраны экологии, охраны труда и безопасности требованиям международных стандартов ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и OHSAS 18001:1999 «Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний».
2008 г. – шарошечное долото 215,9 AUL-LSP42X R598 производства ОАО «Волгабурмаш» на месторождении ОАО «ЛУКОЙЛ» продемонстрировало рекордный результат по проходке – 2 933 м., который не превзойдён по сегодняшний день.
2010 г. – освоено производство секционных долот большого диаметра 660,4 мм, которые в мире выпускают лишь несколько ведущих производителей.
2011 г. – на предприятии организована собственная служба долотного сервиса.

За годы своего существования предприятие выпустило более 8,5 млн. штук буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Это позволило обеспечить добычу миллионов тонн нефти, миллиардов кубометров газа и горных пород.