header-single

TJAŽPRESMAŠ, Rjazanj

ТЯЖПРЕССМАШ, Рязань

Ponuda iz Rusije

Oprema za kovanje i presovanje. Metalurški proizvodi

Akcionarsko društvo „Tjažpresmaš” je u Rusiji i zemljama ZND poznato kao proizvođač opreme za kovanje i presovanje različite namene, među kojima su: teške hidraulične prese i četvorostrane kovačke mašine, jedinstveni automati i automatske linije za štancanje, šinski kovački manipulatori, horizontalne kovačke mašine, mašine za savijanje lima, oprema za industriju nafte i gasa, oprema za vodovod i kanalizaciju, proizvodi prerađivačke metalurgije, raznovrsna oprema po porudžbini.

Kompanija „Tjažpresmaš” obezbeđuje profesionalno savetovanje, servis visokog kvaliteta i tehničku podršku za svu isporučenu opremu.

Pozivamo sve pojedince, kompanije ili organizacije, koje su zainteresovane za saradnju i nadamo se da će naše zajedničko poslovanje biti uspešno i plodonosno.

o kompaniji

Akcionarsko društvo „Tjažpresmaš” je kompanija sa iskustvom dugim 60 godina i lider je na ruskom tržištu mašinogradnje. „Tjažpresmaš” uspešno sarađuje sa ruskim preduzećima koja posluju u različitim privrednim granama, kao što su: naftni i gasni sektor, proizvodnja automobila, železnički saobraćaj, proizvodnja aviona, nuklearna industrija, namenska industrija, komunalna i stambena infrastruktura i dr. Njihova oprema za kovanje i presovanje uspešno se koristi u više od 40 zemalja širom sveta.

Preduzeće proizvodi širok asortiman opreme za kovanje i presovanje: teške hidraulične prese i četvorostrane kovačke mašine, jedinstveni automati i automatske linije za štancanje, šinski kovački manipulatori, horizontalne kovačke mašine, mašine za savijanje lima, oprema za industriju nafte i gasa, oprema za vodovod i kanalizaciju, proizvodi prerađivačke metalurgije, raznovrsna oprema po porudžbini.

„Tjažpresmaš” ima istoriju dugu pola veka, i još uvek se dinamično razvija, uspostavljajući različite oblike saradnje sa vodećim naučno-tenhičkim i projektnim organizacijama u Rusiji. Od 1995. godine ovo preduzeće proizvodi i isporučuje svoje uređaje vodećim ruskim naftnim kompanijama, uključujući „Gasprom“.

Preduzeće ima oko 4000 zaposlenih.

„Tjažpresmaš” raspolaže kompleksom velikih proizvodnih pogona za preradu livenog gvožđa, čelika i obojenih metala, kao i pogona za kovanje, varenje i mehaničku serijsku proizvodnju. Proizvodni objekti se prostiru na 88 633 m2, a skladišni na 11 955 m2.

Strukturu preduzeća čine: odeljenje glavnog konstruktora, glavnog tehnologa, glavnog metalurga, glavnog zavarivača, Centar upravljanja kvalitetom, odeljenje glavnog mehaničara, glavnog energetičara, odeljenje alata i dr. Jedinstvena baza opreme za preradu metala (uređaji za zavarivanje kotlova, livenje, kovanje, termičku obradu; kompleksni sitem za mehanička ispitivanja i kontrolu kvaliteta metala bez razaranja) omogućava da u sopstvenim pogonima proizvodimo vitalne delove za mašine velikih razmera koji teže i po nekoliko tona, kao i veoma složene metalne konstrukcije.

Proizvodni program:

 • Oprema za kovanje i presovanje;
 • Oprema za naftni i gasni sektor;
 • Metalurški proizvodi (livenje čelika, gvožđa, obojenih metala, čekićanje i presovanje);
 • Oprema za komunalne službe;
 • Male letelice (avioni sa dva sedišta);
 • Proizvodi po porudžbini (različiti mašinski elementi i sklopovi).

U usluge preduzeća „Tjažpresmaš” se ubrajaju:

 • Rukovođenje montažnim radovima;
 • Puštanje u rad;
 • Modernizacija postojeće opreme;
 • Remont opreme;
 • Servis u garantnom i vangarantnom roku;
 • Izrada projektne dokumentacije;
 • Razvoj tehnologije.

Ponuda iz Rusije

Кузнечно-прессовое оборудование. Продукция металлургического передела

Акционерное общество «Тяжпрессмаш» хорошо известно в России, странах СНГ и в мире как традиционный изготовитель кузнечно-прессового оборудования различного назначения: тяжелые гидравлические прессы и четырехбойковые ковочные устройства, уникальные штамповочные автоматы и автоматические линии, манипуляторы рельсовые ковочные, горизонтально ковочные машины, листогибочные машины, оборудование для нефтегазовой отрасли, оборудование для водоканала, продукция металлургического передела, различные разовые заказы.

По всему поставляемому оборудованию «ТЯЖПРЕССМАШ» предоставляет необходимые консультации, качественный сервис и техническую поддержку.

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц, компании и организации к взаимовыгодному сотрудничеству и надеемся, что наша совместная работа будет успешной и эффективной.

о компании

ОАО «Тяжпрессмаш» – предприятие с 60-летним опытом работы в области машиностроения – является одним из ведущих предприятий России. Предприятие плодотворно сотрудничает с различными отраслями промышленности России, такими как нефтегазовая отрасль, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, авиастроение, атомная промышленность, оборонная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и др. Кузнечно-прессовая продукция предприятия успешно эксплуатируется в 40 странах мира.

Предприятием освоен выпуск широкой номенклатуры кузнечно-прессового оборудования: это тяжелые гидравлические прессы и четырехбойковые ковочные устройства, уникальные штамповочные автоматы и автоматические линии, манипуляторы рельсовые ковочные, горизонтально ковочные машины, листогибочные машины, оборудование для нефтегазовой отрасли, оборудование для Водоканала, продукция металлургического передела; выполняются различные разовые заказы.

Имея полувековую историю, предприятие динамично совершенствуется, используя различные формы сотрудничества с ведущими научно-техническими и проектными организациями России. С 1995 года «Тяжпрессмаш» изготавливает и поставляет свое оборудование в России ведущим нефтяным компаниям и «Газпрому».

На предприятии трудятся около 4000 человек.

ОАО «Тяжпрессмаш» располагает целым комплексом крупных производственных корпусов с переделами чугунного, стального и цветного литья, кузнечного, сварочного, механосборочного производства, в т.ч. производственными помещениями общей площадью 88633 кв. м, а также складскими помещениями площадью – 11955 кв. м.

Структурные подразделения включают в себя: отдел главного конструктора, главного технолога, главного металлурга, главного сварщика, ЦУК (Центр управления качества), отдел главного механика, главного энергетика, инструментальный отдел и др. Уникальная база металлообрабатывающего оборудования, котельно-сварочного, литейного, кузнечного, термического и комплекс оборудования для проведения механических испытаний и неразрушающих методов контроля качества металла позволяет изготавливать крупногабаритные ответственные многотонные детали и металлоконструкции высокой сложности на собственных площадях.

Основные виды продукции:

 • Кузнечно-прессовое оборудование;
 • Нефтегазовое оборудование;
 • Металлургическая продукция (стальное, чугунное, цветное литье, поковки и штамповки);
 • Оборудование для коммунальных служб;
 • Малая авиация (2-х местные самолеты)
 • Разовые заказы (различные машиностроительные детали и узлы).

К услугам, предоставляемым предприятием «Тяжпрессмаш», относятся:

 • Шеф-монтажные работы;
 • Пусконаладочные работы;
 • Модернизация оборудования;
 • Ремонт оборудования;
 • Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
 • Разработка проектной документации;
 • Разработка технологии.