header-single

PROMSERVIS, Dimitrovgrad

ПРОМСЕРВИС, Димитровград

Ponuda iz Rusije

Holding „ZAO Promservis“ nudi rešenja u oblasti energetske efikasnosti i uštede energenata

Preduzeća holdinga „ZAO Promservis“ nude klijentima kompletna rešenja u oblasti energetske efikasnosti i uštede energenata, počev od inicijalnih ispitivanja, isporuke i ugradnje opreme i instrumenata, preko redovnog održavanja i servisiranja. Pored toga, klijentima se obezbeđuju povoljni uslovi otplate i dug garantni period.

Pomoću mernih instrumenata holdinga „ZAO Promservis“ moguće je pouzdano obračunati utrošenu toplotnu i električnu energiju, potrošnju grejnih tela, sistema ventilacije i klimatizacije, sistema za kontrolu procesa i automatike, računarske tehnike i druge tehnološke opreme.

o kompaniji

Zatvoreno akcionersko društvo „Promservis” osnovali su bivši saradnici Naučno-istraživačkog instituta za atomske reaktore, jednog od glavnih naučnih baza MinAtoma SSSR. Njegovi osnivači su, okupivši grupu istomišljenika, postepeno gradili savremeno preduzeće „ZAO Promservis“ u Dimitrovgradu i drugim gradovima Rusije. Na taj način su formirali mnogoprofilni holding koji svojom delatnošću pokriva nekoliko sfera industrije.

Mi danas proizvodimo savremenu opremu i pronalazimo nove tehnologije koje obezbeđuju potrošačima postizanje maksimalnih rezultata u različitim oblastima industrije. Stalno usavršavamo svoja tehnološka rešenja i neprestano se trudimo da na kvalitetan način pružamo usluge i isporučimo proizvode u skladu sa vodećim evropskim standardima.

Osnovni ciljevi „ZAO Promservis“
• Razvoj i proizvodnja mernih instrumenata, sistema za kontrolu parametara, sistema za dijagnostiku opreme i upravljanje proizvodnim procesima i potrošnjom energenata
• Kontrola i održavanje za grupu preduzeća koja u svom poslovanju koriste proizvode i usluge Promservisa

U posed holdinga „ZAO Promservis“ ulaze objekti ukupne površine 5.000 kvadratnih metara u Dimitrovgradu (Uljanovska oblast) i Otradnom (Samarska oblast), pogoni za obradu metala, elektro-oprema i vozni park koji se sastoji od putničkih i teretnih vozila.

Ogranci „ZAO Promservis“ u Jekaterinburgu, Kazanju, Uljanovsku i Otradnom plasiraju naše proizvode na lokalna tržišta. Kćerke-firme „Promservis-O“(Orenburg) i „Promservis-U“ (Uljanovsk) se bave montažom i tehničkim održavanjem opreme i sistema koje proizvodi „ZAO Promservis“.

U svim preduzećima holdinga „ZAO Promservis“ radi više od 200 radnika. U ovu grupu ulazi i veliki broj visokoobrazovanih stručnjaka od kojih čak petoro ima najviša akademska zvanja.

„ZAO Promservis“ učestvuje u realizaciji regionalnih projekata u domenu projektovanja sistema energetske efikasnosti i uštede energije. Pored toga, klijentima se obezbeđuje kompletna isporuka opreme, povoljni uslovi otplate, dug garantni period i redovno servisiranje van garantnog perioda.

„ZAO Promservis“ poseduje licence Gosstroja i Rostehnadzora za realizaciju velikog broja projekata koji se odnose na uštedu energenata, uključujući i ispitivanja, testiranja, merenja, računanja, montaže, demontaže, puštanje u rad, servisno i tehničko održavanje instrumenata i uređaja za izračunavanje utrošenog gasa. Pomoću naših mernih jedinica moguće je pouzdano obračunati utrošenu toplotnu i električnu energiju, potrošnju grejnih tela, sistema ventilacije i klimatizacije, sistema za kontrolu procesa i automatike, računarske tehnike i druge tehnološke opreme.

U sastav „ZAO Promservis“ ulazi i nezavisna laboratorija koja poseduje licencu Rostehnadzora za sprovođenje tehničke dijagnostike i stručno ispitivanje podizne opreme, viljuškara, liftova, kotlova, rezervoara pod pritiskom, cevovoda za distribuciju vrele pare i tople vode i pogona u kojima se tretiraju opasne, zapaljive i toksične materije (hemijska i naftna industrija).

Od 2004. godine je uveden sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001-2001, registracioni broj TGA-ZM-09-99-00-063-07.

„ZAO Promservis“ je nagrađen brojnim priznanjima, poveljama i medaljama za svoje uspešno poslovanje, efikasna rešenja i inovativne tehnologije.

company logo

PROMSERVIS AD

Ul. 50 ljet Oktjabrja br. 112
433502 Dimitrovgrad
Uljanovska oblast
Ruska Federacija

Tel/Faks: +7 4235 45832, 66926, 41807, 69778

promservis@promservis.ru
www.promservis.ru

Ponuda iz Rusije

Холдинг «ПромСервис» предлагает решения в сфере энергосбережения

Предприятия холдинга «ПромСервис» предлагают заказчикам различные комплексные решения в сфере энергосбережения объектов ЖКХ, отдельных предприятий и городов в целом. Заказчикам предлагается комплектная поставка оборудования, гибкие графики отгрузок и платежей, эффективное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Предприятия холдинга «ПромСервис» выполненяют полноый комплекс работ по энергоресурсосбережению, включая проектно-изыскательские, проектно-сметные работы, монтаж, демонтаж, пуско-наладку, сервисное, гарантийное и техническое обслуживание приборов учета газа, тепловой, электрической энергии и теплоносителя, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, вычислительной техники и технологического оборудования.

о компании

Закрытое акционерное общество «ПромСервис» было создано бывшими сотрудниками НИИ атомных реакторов, одной из основных научных баз МинАтома СССР. Продолжая заниматься любимым делом, формируя коллектив единомышленников и последовательно развивая предприятие, его учредители постепенно создали современную инновационную фирму – ЗАО «ПромСервис», которая объединяет и координирует деятельность группы предприятий в Димитровграде и других городах России, образующих многопрофильный холдинг.

Сегодня мы производим современное оборудование и создаем новые технологии, обеспечивающие потребителям, работающим в самых различных сферах, получение максимального экономического эффекта. При этом мы постоянно совершенствуем свои разработки с целью предоставления нашим партнерам и заказчикам приборы и сервисные услуги европейского качества.

Основные задачи ЗАО «ПромСервис»
• разработка и производство приборов учета, создание систем контроля параметров, систем диагностирования оборудования и управления производственными процессами, процессами энергопотребления;
• управление группой предприятий, использующих в своей деятельности продукцию ЗАО «ПромСервис» и обеспечивающих производство и реализацию этой продукции.

В собственности ЗАО «ПромСервис» находятся объекты недвижимости общей площадью более 5000 кв.м. в Димитровграде (Ульяновская область) и Отрадном (Самарская область), металлообрабатывающее и электромонтажное оборудование, парк легкового и грузового автотранспорта.

Филиалы ЗАО «ПромСервис» в Екатеринбурге, Казани, Ульяновске и Отрадном представляют продукцию и услуги ЗАО «ПромСервис» на местных рынках. Дочерние предприятия – ООО «ПромСервис-О» (Оренбург) и ООО «ПромСервис-У» (Ульяновск) – занимаются монтажом и обслуживанием оборудования и систем, производимых ЗАО «ПромСервис».

На всех предприятиях холдинга работает более двухсот сотрудников, большую часть которых составляют дипломированные специалисты, пятеро из которых имеют ученую степень.

ЗАО «ПромСервис» участвует в реализации региональных бюджетных программ энергосбережения. При этом заказчикам предлагается комплектная поставка оборудования, гибкие графики отгрузок и платежей, эффективное гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ЗАО «ПромСервис» имеет лицензии Госстроя России и Ростехнадзора на выполнение полного комплекса работ по энергоресурсосбережению, включая проектно-изыскательские, проектно-сметные работы, монтаж, демонтаж, пуско-наладку, сервисное, гарантийное и техническое обслуживание приборов учета газа, тепловой, электрической энергии и теплоносителя, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, вычислительной техники и технологического оборудования; пусконаладочные работы на газовом оборудовании для ТЭЦ, котельных, теплогенераторов с газогорелочными устройствами.

В состав ЗАО «ПромСервис» входит лаборатория неразрушающего контроля, имеющая лицензии Ростехнадзора на выполнение работ по техническому диагностированию и экспертному обследованию грузоподъемного оборудования, подъемников (вышек), лифтов, котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; сосудов, трубопроводов, применяемых на опасных производствах – химическом, нефтехимическом, нефтеперерабатывающем и других, работающих с взрывоопасными, токсичными и агрессивными веществами.

С 2004 года на предприятии действует сертифицированная система Менеджмента Качества ИСО 9001-2001 (регистрационный номер TGA-ZM-09-99-00-063-07).

За годы своей деятельности ЗАО «ПромСервис» награждено десятками дипломов и почётных грамот и признавалось победителем разных конкурсов.

company logo

ЗАО ПРОМСЕРВИС

Ул. 50 лет Октября, д. 112
Димитровград
Ульяновская область
Российская Федерация 433502

Тел/факс: +7 4235 45832, 66926, 41807, 69778

promservis@promservis.ru
www.promservis.ru