header-single

POLAR LOGISTICS GROUP, Moskva

POLAR LOGISTICS GROUP, Москва

Ponuda iz Rusije

Usluge transporta i logistike

Kompanija „Polar Logistics Group“ nudi usluge transporta, špedicije, logistike, sertifikacije, skladištenja i carinskog posredovanja prilikom izvoza i uvoza u Rusku Federaciju standardne, vangabaritne i opasne robe. Stručan i iskusan tim naših zaposlenih spreman je da se upozna sa zakonskim, geografskim i kulturnim osobenostima regiona Zapadnog Balkana, kao i sa specifičnostima poslovanja pojedinačnih kompanija, radi uspostavljanja dugoročne i uspešne saradnje.

o kompaniji

Kompanija „Polar Logistics Group“ je osnovana u Helsinkiju i danas predstavlja jednu od vodećih globalnih kompanija u domenu logistike i transporta. „Polar Logistics Group“ pruža usluge drumskog, pomorskog, avionskog, kao i kombinovanog prevoza, usluge carinjenja i skladištenja kako standardne, tako i opasne robe.

„Polar Logistics Group“ deli svoje usluge na tri osnovne grupe:

  • Polar Logistics – prevoz robe, dostava „od vrata do vrata“, zbirni prevoz, praćenje i kontrola robe, logistika, konsalting, skladištenje robe, kao i usluge carinskog skladištenja. Specijalni transport vangabaritne robe. Carinske i brokerske usluge kako za uvoz, tako i za izvoz u zemlje gde kompanija ima svoje kancelarije: Nemačka, Rusija, Ukrajina, Finska, Poljska, Holandija.
  • Polar Plus (4PL i LLP operacije) – upravljanje logistikom, lancem nabavke; logistička administracija, konsalting i menadžment u saobraćaju, koordinacija carinskih podataka, regularni izveštaji za Vaše isporuke preko „EDI“ konekcije. Demontaža, transport u delovima i ponovno sklapanje teške opreme, kao što su industrijske mašine i proizvodna postrojenja.
  • Polar Connect – DDP (prim. prev. „Isporučeno ocarinjeno“) uslovi isporuke u Rusiji kao i u drugim zemljama gde kompanija „Polar Logistics Group“ ima svoja predstavništva. Kompletna usluga međunarodno-trgovinskih poslova, sklapanje ugovora, „cash-flow“, menadžment rizika.

„Polar logistics Group“ posluje u preko 115 država, i ekspert je u industriji automobila, čelika, gvožđa i drugih metala, kao i opasne robe. Prisustvo u skandinavskim zemljama, Rusiji, zemljama ZND-a i Istočnoj Evropi omogućilo nam je da steknemo veliko iskustvo u međunarodnom transportu i da uspostavimo strateške logističke koridore, zahvaljujući kojima je postalo moguće da klijentima ponudimo najoptimalnije rute za prevoz njihove robe.

Mi sa svojim klijentima komuniciramo na neposredan način, i svakom od njih pristupamo individualno. Želja nam je da budemo od koristi u poslovanju vašeg preduzeća, da uvek budemo u mogućnosti da nađemo najbolje rešenje za ostvarivanje vaših poslovnih planova, da se izborimo sa eventualnim problemima i da prevaziđemo vaša očekivanja. Zbog toga se neprestano usavršavamo, ulažemo u znanje, razvoj i izgradnju efikasne mreže sa primenom najnovijih tehnologija.

Ponuda iz Rusije

Грузоперевозки и логистика

Компания „Polar Logistics Group“ предлагает услуги перевозки, экспедирования, логистики, сертификации, складирования, таможенного посредничества при экспорте и импорте в Российскую Федерацию стандартного, вангабаритного и опасного товара. Профессиональная и опытная команда наших сотрудников готова ознакомиться с специфическими потребностями рынка, географическими и культурными особенностями региона Западных Балкан, а также с философией ведения бизнеса отдельных предприятий, ради налаживания длительного и успешного сотрудничества.

о компании

Компания „Polar Logistics Group“ – одна из ведущих международных логистических компаний, основанная в 2001 году в г. Хельсинки (Финляндия). Компания предоставляет услуги экспедирования, транспортировки, таможенной очистки и локальной доставки грузов с использованием автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного транспорта, а также услуги по отслеживанию маршрутов, контролю движения грузов и временному хранению товаров на таможенных и «свободных» складах.

Компании, входящие в „Polar Logistics Group“ предлагают следующие услуги:

  • Polar Logistics – перевозка груза, доставка «от двери до двери», доставка крупногабаритных грузов, консолидированная перевозка грузовыми автомобилями с полной и частичной загрузкой, услуги отслеживания и контроля движения грузов, логистика, консалтинг в области логистики, помещение грузов на таможенных и «свободных» складах, фидерные морские, воздушные и автомобильные перевозки. Брокерские и консультационные услуги по таможенному оформлению, подготовка и прохождение таможенных процедур.
  • Polar Plus – Логистическое администрирование и консультирование. Управление долгосрочными контрактами на поставку и транспортный менеджмент. Система отслеживания и контроля финансовых потоков в счет уплаты таможенных налогов и сборов. Транспортировка в разобранном виде и повторная сборка тяжелого оборудования, например промышленных установок и производственного оборудования. Отчетность перед заказчиком о состоянии поставок в режиме реального времени с использованием систем электронного документооборота.
  • Polar Connect – Доставка товаров с оплатой таможенной пошлины (DDP) в России и других странах, в которых „Polar Logistics Group“ имеет представительства. Полное ведение внешнеэкономической деятельности на основе аутсорсинга. Экспортно/импортные операции. Управление рисками.

На данный момент компания „Polar Logistics Group“ представлена в 115 странах мира и является опытным экспертом в секторе машиностроения, электротехники, энергетики, металлургии, химической промышленности и розничного бизнеса. Присутствие в России, странах Скандинавии, странах СНГ и Восточной Европе позволило нам создать стратегические логистические коридоры, благодаря которым стало возможным предоставление надежных услуг в области логистики и грузоперевозок.

К каждому клиенту мы подходим индивидуально, общаясь с ним непосредственно. Наша цель — превзойти ваши ожидания и стать продолжением вашего бизнеса. Нам нравится эта амбициозная цель, и мы будем рады быть полезными в деле развитии вашего предприятия. Для достижения этой цели, мы последовательно продвигаемся вперед, мы вкладываем средства в знания, в людей и в построение эффективной сети с применением последних технологических новаторских решений.

company logo

POLAR LOGISTICS GROUP

Международное шоссе 28Б, с.2
Москва
Российская Федерация 141411

Тел.: +7 495 6044235
Факс: +7 495 6628969

sales@ru.polarlog.com
www.polarlog.com