header-single

POGARSKA FABRIKA CIGARETA I CIGARA, Moskva

ПОГАРСКАЯ СИГАРЕТНО-СИГАРНАЯ ФАБРИКА, Москва

Ponuda iz Rusije

Cigarete i elitni duvanski proizvodi

„Pogarska fabrika cigareta i cigara“ je orijentisana na proizvodnju širokog spektra duvanskih proizvoda: cigareta, cigara različitih formata, cigarilosa, duvana za lulu i pušenje, duvana za nargile.

Najpoznatiji proizvodi fabrike su:
• Duvan za lulu: „Duvan iz Pogara“ (rus. «Табак из Погара»), „Corsar“, „Vintage“, „Stevenson“, „A. G. Rutenberg“;
• Duvan za pušenje: „Cherokee“, „Corsar“, „Redmont“;
• Duvan za nargilе: „Leyla“, „Shisha“, „Alganga“, „Al Arab“;
• Cigare: „Cherokee premium“, „Cuba Libre“, „Aroma de Habana“, „Aroma Cubana“;
• Cigarilosi: „Havanas“, „Cariba“, „Montana Heritage“, „Corsar of the Queen“, „Premier“;
• Cigarete: „Mackintosh“, „Montana“, „Cherokee“, „Ruskaja vesna“, i mnogi drugi.

Preduzeće želi da uspostavi kontakt sa kompanijama – uvoznicima i distributerima proizvoda duvanske industrije, radi plasiranja svojih proizvoda na tržište Zapadnog Balkana.

o kompaniji

Pogarska fabrika cigareta i cigara je jedino preduzeće u Rusiji koje, osim cigareta i cigareta bez filtera, proizvodi širok asortiman elitnih duvanskih proizvoda: cigare, cigarilose, duvan za nargile, lulu i pušenje.

Biramo samo pažljivo odabrane, kvalitetne duvanske sirovine sa najboljih svetskih plantaža, da bismo svojim potrošačima mogli da garantujemo neprevaziđeni ukus i aromu. Tajna uspeha naših proizvoda se ne krije samo u kvalitetu sirovina, već i u jedinstvenim tehnologijama njihove obrade. Naši radnici trude se da stvore savršen proizvod, koristeći savremene tehnologije i oslanjajući se na vekovnu tradiciju pripreme i mešanja duvana.

Fabrika je izgrađena 1915. godine, kao posebna strukturna jedinica riške duvanske fabrike A.G. Rutenberga, najvećeg duvanskog preduzeća Ruskog Carstva na prelazu iz 19. u 20. vek.
Nakon Drugog svetskog rata preduzeće je obnovljeno i proširen je asortiman proizvoda: pored cigara, koje su se i dalje proizvodile i distribuirale širom Sovjetskog Saveza, započeta je proizvodnja ovalnih cigareta („Prima“, „Polet“, „Pamir“), cigareta bez filtera („Sever“, „Belomorkanal“) i filter-cigareta („Ljubiteljskije“). Individualno iskustvo pogarskih tehnologa u sečenju, zavijanju, mešanju duvana i dodavanju aroma se čuvalo i prenosilo iz generacije u generaciju.
Tokom devedesetih godina kompanija je privatizovana, a porast potrošnje i širenje tržišta duvanskih proizvoda omogućili su da se na potpuno nov način vratimo recepturama i tehnologijama njihove ručne izrade.

Naše preduzeće poznato je i u inostranstvu i učestvuje na najvećim međunarodnim sajmovima u oblasti proizvodnje duvana.
Jedan od naših partnera je British American Tobacco Russia, za koju naša fabrika proizvodi cigarete „Prima Java“ i „Prima STF“. Dugo i uspešno poslujemo sa poznatim kompanijama kao što su Hauni (mašine), Hertz Flavors (aromatizatori), Julius Glatz (papir za cigarete), Gebruder Kulenkampff (duvan), Borgwaldt (aromatizatori i laboratorijska oprema) i mnogim drugim.

Naša fabrika nalazi se u gradu Pogar (Brjanska oblast), na 500 km od Moskve, 20 km od granice sa Ukrajinom i 70 km od granice sa Belorusijom. Fabrika zauzima površinu od 6,2 hektara i ima oko 500 zaposlenih. Naša bogata ponuda i dugogodišnje iskustvo omogućavaju nam da isporučujemo proizvode u skladu sa zahtevima kupaca.

company logo

POGARSKA FABRIKA CIGARETA I CIGARA

Ul. Ugreškaja br.2
115088 Moskva
Ruska Federacija

Tel/faks: +7 495 9887578

info@pccf.ru
pccf.ru

Ponuda iz Rusije

Сигареты и элитные табачные изделия

«Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нацелена на производство самого широкого спектра табачных изделий, сигар, сигариллов, трубочного и курительного табаков, сигар различных форматов, кальянного табака, табака для самокруток.

Наши продукты:
• Трубочный табак: «Табак из Погара», «Corsar», «Vintage», «Stevenson», «А. Г. Рутенберг»;
• Курительный табак: «Cherokee», «Corsar», «Redmont»
• Кальянный табак: «Leyla», «Shisha», «Alganga», «Al Arab»;
• Сигары: «Cherokee Premium», «Cuba Libre», «Aroma de Habana», «Aroma Cubana»;
• Сигариллы: «Havanas», «Cariba», «Montana Heritage», «Corsar of the Queen», «Premier»;
• Сигареты: «Mackintosh», «Montana», «Cherokee», «Русская весна», и многие другие.

Предприятие ищет дистрибьюторов для реализации своей продукции на рынке Сербии и Западных Балкан.

о компании

«Погарская сигаретно-сигарная фабрика» – это лидер на рынке и единственный в России производитель сигарет и элитных табачных изделий: сигар, сигариллов, трубочного и курительного табаков, сигар различных форматов, кальянного табака, табака для самокруток.

Мы выбираем только качественное табачное сырье с лучших плантаций мира, что гарантирует потребителю непревзойденный вкус и аромат. Секрет успеха наших продуктов лежит не только в качестве используемого сырья, но и в уникальных технологиях обработки табака, которые мы применяем. Сотрудники фабрики стремятся создать совершенный продукт, используя современные технологии, опираясь на вековые традиции подготовки и смешивания табачного сырья.

Фабрика была построена в 1915 году, в качестве специальной структурной единицы рижской табачной фабрики А.Г. Рутенберга, крупнейшего табачного предприятия Российской империи на рубеже веков. После окончания Великой Отечественной Войны и восстановления предприятия, помимо сигарного направления на фабрике развивали производство овальных сигарет («Прима», «Полет», «Памир»), папирос («Север», «Беломорканал»), папирос с фильтром («Любительские»). Выпуск сигар не прекращался, поставки погарских сигар охватывали все страны СЭВ. Индивидуальный опыт резки, скрутки, соусирования, блендинга табаков сохранялся и передавался из поколения в поколение погарских технологов.
В 90-х годах предприятие было приватизировано, а развитие и расширение потребительского рынка сигарет, сигар, сигарилл, трубочных и курительных табаков позволило на совершенно другом уровне вернуться к рецептам и технологиям ручного производства этих продуктов.

Постоянно принимая участие в крупнейших международных выставках в сфере производства табака, наше предприятие стало известным и за границей.
British American Tobacco Russia – один из наших партнеров, для которого мы производим сигареты марки «Прима ява» и «Прима СТФ». На протяжении многих лет мы также сотрудничаем с предприятиями Hauni (оборудование), Hertz Flavors (ароматизаторы), Julius Glatz (сигаретная бумага), Gebruder Kulenkampff (табак), Borgwaldt (ароматизаторы и лабораторное оборудование) и многими другими.

Наша фабрика находится в городе Погар Брянской области, расположенном в 500 километрах от Москвы, в 20 километров от границы с Украиной и в 70 км от границы с Белоруссией. Фабрика занимает территорию плошадью 6,2 га. Коллектив насчитывает около 500 человек. Наш широкий ассортимент и колоссальный опыт позволяют нам поставлять продукцию в соответствии с требованиями заказчиков.

company logo

ПОГАРСКАЯ СИГАРЕТНО-СИГАРНАЯ ФАБРИКА

БЦ “IQ-Park”
ул. Угрешская д.2 стр.60.
Москва
Российская Федерация 115088

Тел.: +7 495 9887578

info@pccf.ru
pccf.ru