header-single

NPP BASET, Tujmazi

НПП БАСЭТ, Туймазы

Ponuda iz Rusije

Profesionalna oprema za preduzeća iz oblasti energetike

NPP „BASET“ se bavi razvojem, konstruisanjem i proizvodnjom opreme za preduzeća i ustanove iz oblasti energetike, nuklearne energetike, petrohemije, industrije nafte i gasa.

Naučno-proizvodno preduzeće „BASET“ nudi svoju opremu i prateće usluge kompanijama iz oblasti energetike na teritoriji Srbije i Crne Gore.
Preduzeću je potreban i pouzdan predstavnik na navedenim teritorijama.

o kompaniji

Naučno-proizvodno preduzeće „BASET“ se bavi razvojem, konstruisanjem i proizvodnjom opreme za preduzeća i ustanove iz oblasti energetike, nuklearne energetike, petrohemije, industrije nafte i gasa.

Preduzeće ima sopstvene specijalizovane pogone koji su opremljeni savremenom i jedinstvenom opremom. U proizvodnji se primenjuju i napredne tehnologije, te je zahvaljujući tome omogućeno da se kao krajnji rezultat dobije kompleksna oprema.

Logističke kapacitete preduzeća čine: železnička pruga, sopstveni vozni park i skladišni prostor.

Kako bi se postigao visok kvalitet proizvoda angažujemo ne samo savremene mašine i opremu, inženjerske odseke, pogone za proizvodnju i sklapanje komponenata, već i sopstvenu fabričku laboratoriju koja se sastoji iz laboratorije za nerazorna ispitivanja, hemijske laboratorije i laboratorije za ispitivanje mehaničkih karakteristika. Fabrička laboratorija je dobila akreditaciju ruske organizacije „Gosstandart“. Laboratorija za nerazorna ispitivanja poseduje i rendgen aparat.

„OOO NPP BASET“ je od 2006. godine učesnik federalnog namenskog programa pod nazivom „Razvoj nuklearne energetike i industrije Rusije“. U skladu sa tim, preduzeće razvija i proizvodi sledeću opremu za razmenu toplote: vazdušne razmenjivače toplote, sisteme za hlađenje reaktora u hitnim slučajevima, recirkulacione uređaje za hlađenje vazduha, blokove uređaja za hlađenje vazduha, opremu za čuvanje kontejnera koji sadrže nuklearno gorivo, a koji se koriste u nuklearnim elektranama na teritoriji Rusije: Rostovska, Volgodonska, Kaljinjinska, Belojarska, Balakovska, Koljska NE.

Licence za proizvodnju opreme za nuklearne elektrane, kao i za brodove i druga plovna sredstva sa nuklearnim sistemima, licenca za konstruisanje opreme za NK obezbeđuju proizvodnju opreme za objekte iz oblasti nuklearne energetike koji se odnose na drugu i treću klasu bezbednosti. Mi, takođe, imamo i celokupnu dokumentaciju koja pravda primenu opreme i u petrohemijskoj industriji i energetici. Uveliko praktikujemo izradu opreme za čuvanje i reciklažu tečnog radioaktivnog otpada.

Sertifikaciona kuća „TUV SUD Management Service GmbH“ (Nemačka) je sertifikovala Sistem upravljanja kvalitetom našeg preduzeća prema međunarodnom standardu ISO 9001:2008, što nam omogućava da održimo stabilan nivo kvaliteta proizvoda i ispunimo ugovorne obaveze prema kupcima.

Zahvaljujući dobroj ogranizaciji proizvodnje i upravljanju režijskim troškovima, proizvode preduzeća „OOO NPP BASET“ odlikuje optimalan odnos cena/kvalitet u poređenju sa konkurencijom.

Tehnološka oprema, sredstva za kontrolu, praćenje, merenje i ispitivanje, laboratorija, kao i kolektiv preduzeća koji čine visokokvalifikovani stručnjaci nam omogućavaju da odgovorimo na zahteve naših klijenata u kratkom roku pružajući proizvode visokog kvaliteta po pristupačnim cenama.

Ponuda iz Rusije

Профессиональное оборудование для предприятий в области энергетики

Основным направлением деятельности НПП «БАСЭТ» является разработка, конструирование и изготовление оборудования для атомной энергетики, предприятий энергетики, нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Научно-производственное предприятие «БАСЭТ» предлагает свою продукцию и сопутствующие услуги сербским и черногорским предприятиям в области энергетики. НПП «БАСЭТ» нуждается в надежном представителе в указанных регионах.

о компании

Основным направлением деятельности научно-производственного предприятия «БАСЭТ» является разработка, конструирование и изготовление оборудования для атомной энергетики, предприятий энергетики, нефтегазовой и нефтехимической отраслей.

Предприятие имеет собственную производственную базу со специализированными цехами, оснащенными современным уникальным оборудованием, обладает передовыми технологиями, что в совокупности позволяет производить сложное многотоннажное оборудование.

Логистика включает в себя железнодорожную ветку, собственное автохозяйство, складские помещения.

Высокое качество продукции определяется не только техническими средствами, инженерными подразделениями, инструментальным, механосборочным производством, но и собственной центральной заводской лабораторией, которая включает в себя лабораторию неразрушающего контроля, химическую лабораторию и лабораторию механических испытаний, аккредитованную Госстандартом России. Лаборатория неразрушающего контроля имеет рентген.

ООО НПП «БАСЭТ» с 2006 года принимает участие в Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России». Производимое предприятием теплообменное оборудование: воздушные теплообменники, систем аварийного расхолаживания реакторных установок, рециркуляционные охлаждающие установки, блоки воздухоохладителей, оборудование для хранения контейнеров с ядерным топливом эксплуатируются на атомных станциях России: Ростовской, Волгодонской, Калининской, Белоярской, Балаковской, Кольской АЭС.

Выданные лицензии на изготовление оборудования для атомных станций, а также судов и иных плавсредств с ядерными установками, лицензия на конструирование оборудования для АЭС позволяют изготавливать оборудование для объектов атомной энергетики, соответствующие второму и третьему классу безопасности. В наличии есть разрешительная документация на применение оборудования в нефтехимической промышленности и энергетике, и было освоено изготовление оборудования для хранения и утилизации жидких радиоактивных отходов.

Система менеджмента качества сертифицирована органом по сертификации «TUV SUD Management Service GmbH (Германия)» по международному стандарту ISO 9001:2008, что позволяет обеспечивать стабильный уровень качества продукции и выполнение договорных обязательств.

Благодаря грамотной организации производства и оптимизации накладных расходов, продукция ООО НПП «БАСЭТ» отличается оптимальным соотношением цена/качество в сравнении с профильными предприятиями.

Имеющиеся технологическое оборудование, средства контроля, измерения, испытательные стенды, лаборатория, а также коллектив предприятия, состоящий из высококвалифицированных специалистов, позволяют выполнять заказы в короткие сроки с высоким качеством и по приемлемым ценам.

company logo

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАСЭТ»

Ул. Фабричная д. 10
Туймазы
Республика Башкортостан
Российская Федерация 452750

Тел./факс: +7 34767 50977, 50955

comm@baset.ru
www.baset.ru