header-single

NPO REGULATOR, Jaroslavlj

НПО РЕГУЛЯТОР, Ярославль

Ponuda iz Rusije

Cevna armatura za naftnu i hemijsku industriju

U preduzeću „NPO Regulator” se proizvode regulacioni i sigurnosni ventili specijalne namene za upotrebu u naftnoj i gasnoj industriji, elektranama i hemijskoj industriji. Osnovne karakteristike naših proizvoda su preciznost i pouzdanost. Prilikom njihove izrade na prvom mestu su nam zahtevi naručioca.

Nudimo širok asortiman usluga, uključujući inženjerske poslove.

Naš tim od preko 100 zaposlenih sa zadovoljstvom će ispuniti vaše želje, kako u obasti proizvodnje nove armature, tako i u oblasti servisiranja i održavanja postojećih uređaja. Uvek se možete osloniti na našu stručnost!

o kompaniji

Akcionarsko društvo „NPO Regulator” je osnovano 2012. godine u Jaroslavlju i danas je lider u proizvodnji cevne armature.

„NPO Regulator” je savremeno preduzeće u razvoju, koje je specijallizovano za proizvodnju: zapornih, zaporno-regulacionih i sigurnosnih ventila, kao i cevne armature specijalne namene za naftnu i gasnu industriju, elektrane i hemijsku industriju. Svi ponuđeni proizvodi se mogu izraditi u različitim varijantama: od alatnog ili nerđajućeg čelika, od čelika otpornog na hladnoću, od molibden-čelika; za ručni, električni ili pneumatski pogon; u kompletu sa prirubnicama, podmetačima i pričvršćivačima.

Preduzeće neprestano širi svoj proizvodni program: trenutno radimo na zapornim i regulacionim ventilima za gasnu sredinu sa abrazivnim dodacima.

Svi proizvodi su sertifikovani i poseduju neophodnu dokumentaciju i dozvole.

U aprilu 2013. godine kompanija „NPO Regulator” je postala član ruske Naučno-industrijske asocijacije proizvođača armature.

Zahvaljujući visokostručnom kadru, savremenoj opremi, najnovijim ispitnim stolovima i laboratoriji, imamo sve uslove za obavljanje čitavog tehnološkog ciklusa proizvodnje cevne armature: od pripreme do montaže, ispitivanja i kontrole kvaliteta gotovih proizvoda.

Proizvodni program preduzeća „NPO Regulator” trenutno čine:

 • zaporni i regulacioni ventili visokih performansi;
 • regulacioni ventili;
 • zaporni ventili;
 • regulatori indirektnog pritiska na bazi regulacionih ventila;
 • aksijalni regulacioni ventili;
 • sigurnosni ventili;
 • sigurnosni pilotni ventili;
 • prebacivači;
 • sklopovi prebacivača;
 • izolacioni ventili visokog pritiska;
 • pneumatski pogon;
 • membranski pogoni sa specijalnim uslovima, koji predstavljaju univerzalno rešenje u oblasti regulisanja radne sredine u zavisnosti od različitih specifičnih potreba određene industrije.

Zahvaljujući kvalitetu, performansama, životnom veku, povoljnim cenama proizvoda i tehničkog održavanja, kao i savremenom dizajnu, naše proizvode odlikuju preciznost, brza reakcija, visok stepen hermetičnosti, kompaktnost, jednostavno održavanje i dug radni vek.

Proizvodi preduzeća „NPO Regulator” se nalaze u Registru opreme čiji tehnički uslovi odgovaraju potrebema kompanije „Gasprom”, kao i u Registru proizvoda koje kupuje kompanija „Transnjeft”.

Stručni tim kompanije „NPO Regulator” spreman je da operativno odreaguje na sve potrebe naručilaca, kako u obasti proizvodnje nove armature, tako i u oblasti servisiranja i održavanja postojećih uređaja.

company logo

NPO REGULATOR

Ul. Gagarina 68a
150023 Jaroslavlj
Jaroslavska oblast
Ruska Federacija

Tel.: +7 4852 674635

info@nporeg.ru
nporeg.ru

Ponuda iz Rusije

Регулирующая и предохранительная арматура для нефтяной и химической промышленности

На производственном предприятии «НПО Регулятор» в Ярославле изготавливаются регулирующая и предохранительная арматура специального назначения для нефтяной и газовой промышленности, электростанций и химических заводов. Высокая точность и надежность – вот определяющие характеристики нашей продукции. Изделия производятся в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

В наших возможностях широкий спектр услуг, в том числе инжиниринговая деятельность.

Наша команда, в составе которой более 100 сотрудников, охотно поддержит любые Ваши пожелания – как в области производства новой арматуры, так и в обслуживании уже действующей. Вы всегда можете положиться на нашу компетентность.

о компании

ЗАО «НПО Регулятор» основано в 2012 году в городе Ярославль и сегодня является одним из лидеров современного рынка трубопроводной арматуры.

ЗАО «НПО Регулятор» – это современное развивающееся предприятие, которое имеет несколько направлений деятельности: запорная, запорно-регулирующая, регулирующая, предохранительная арматура, а также арматура специального назначения для нефтяной и газовой промышленности, электростанций и химических предприятий. Вся продукция может быть изготовлена в различном исполнении: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, хладостойкая сталь, молибденсодержащая сталь; под ручной, электро- и пневмопривод; а также укомплектована фланцами, прокладками, крепежом.

На предприятии осваиваются новые виды продукции: клапан запорный, клапан регулирующий для газовых сред с абразивными включениями.

Выпускаемая продукция сертифицирована и имеет всю необходимую разрешительную документацию.

С апреля 2013 года компания является членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей России.

Предприятие обладает современным оборудованием, высококвалифицированными кадрами, а также передовыми испытательными стендами и лабораторией, что позволяет осуществлять производство промышленной арматуры по полному технологическому циклу – от заготовки до сборки, испытаний и контроля качества готового изделия.

В настоящее время в линейку продуктов ЗАО «НПО Регулятор» входят:

 • высокопроизводительные задорно-регулирующие клапаны
 • регулирующие клапаны
 • отсечные клапаны
 • регуляторы давления непрямого действия на базе регулирующих клапанов
 • клапаны регулирующие осевого погона
 • клапаны предохранительные
 • пилотные предохранительные клапаны
 • переключающие устройства
 • блоки переключающих устройств БПУ
 • запорные клапаны высокого давления
 • пневмоприводы
 • мембранно-исполнительные механизми со специальными условиями, которые являются универсальным решением в области регулирования рабочей среды в зависимости от различных промышленных требований.

С получаемым качеством, производительностью, жизненным циклом, низкой себестоимостью, недорогим техническим обслуживанием, современным внешним видом, заложенными в основу разработки, наши продукты характеризуются точным управлением, быстрым реагированием, высокой герметичностью, компактностью, простотой в обслуживании и длительным сроком эксплуатации.

Продукция ЗАО «НПО Регулятор» включена в Реестр оборудования, технические условия которого соответствуют требованиям ОАО «Газпром“, а также в Реестр основных видов продукции, закупаемой ОАО «Транснефть».

Профессиональная команда сотрудников ЗАО «НПО Регулятор» оперативно отреагирует на любые требования заказчика – как в области производства арматуры, так и в ее обслуживании.

company logo

НПО РЕГУЛЯТОР

Ул. Гагарина, 68 а
Ярославль
Ярославская область
Российская Федерация 150023

Тел.: +7 4852 674635

info@nporeg.ru
nporeg.ru