header-single

NanoAkva, Astrahan

НаноАква, Астрахань

Ponuda iz Rusije

„OOO NanoAkva“ želi da sarađuje sa preduzećima iz Srbije

„OOO NanoAkva“ izražava svoju spremnost da učestvuje na izložbama i poslovnim događajima u cilju razmatranja aspekata ulaska na tržišta drugih država.
Rukovodstvo kompanije je spremno da sarađuje sa potencijalnim partnerima radi izdavanja licence za rad, davanjem opreme i tehnologija za industrijsku proizvodnju vode za piće, kao i razmatranja mogućnosti isporuke velikih količina vode za piće zainteresovanim kupcima u inostranstvu.

o kompaniji

Ruska kompanija „OOO NanoAkva“ posluje u Astrahanju od 2011. godine. Naučne projekte i istraživanja kompanije „OOO NanoAkva“ podržali su Ministarstvo za ekonomski razvoj RF, Uprava Astrahanjske oblasti, Ministarstvo za međunarodne i spoljnoekonomske odnose Astrahanjske oblasti i Ministrarstvo za ekonomski razvoj Astrahanjske oblasti.

Zahvaljujući visokim državnim institucijama, kao što su Trgovinska Predstavništva RF i Ambasade RF u inostranstvu, pokrenuta je promocija izvoznog potencijala kompanije.

„OOO NanoAkva“ proizvodi i nudi klijentima i potrošačima sledeće proizvode:
• Flaširana voda za piće (primarna oblast proizvodnje)
• Fiziološki rastvori (koji imaju primenu u medicini posebno lečenju opekotina i kožnih oboljenja)
• Medicinski preparati (kako u čistom obliku, tako i za proizvodnju baze za pripremanje raznih farmakoloških sredstava)
• Kozmetička sredstva (masti, kreme, sprejevi za celo telo)
• Poljoprivredni proizvodi – ova tehnologija se primenjuje u proizvodnji novih sorti žitarica i drugih kultura koje su otporne na bolesti i negativni uticaj okoline, sa ciljem poboljšanja kvaliteta hrane i zdravog načina života.

Primena u proizvodnji i uzgoju retkih vrsta riba, ptica i životinja. Očekivani rezultati – brži rast jedinke, jači imuni sistem i veća otpornost na nepovoljne uslove spoljne sredine.

Proizvodi imaju sveobuhvatno lekovito dejstvo po mnogim parametrima i doprinose čišćenju i regeneraciji mnogih organa, a takođe blagotvorno deluju na organizam u celosti, čime se obezbeđuje samostalno gašenje žarišta raznih oboljenja.

Dokazano je isceljenje ili značajno poboljšanje stanja organizma kod oboljenja kao što su: dijabetes (čak do potpunog prestanka korišćenja insulina), ozbiljni oblici alergija, tuberkuloza, prostatitis, regeneracija bubrega do stadijuma kada više nije ni potrebna transplatacija, kod visokog krvnog pritiska i prisustva kamena u organima urinarnog trakta.

Ponuda iz Rusije

ООО «НаноАква» готово сотрудничать с предприятиями из Республики Сербия

ООО «НаноАква» выражает готовность к участию в выставках и бизнес-миссиях для обсуждения аспектов возможного сотрудничества на территории иностранных государств.
Руководство компании готово взаимодействовать с потенциальными партнерами с целью передачи по Лицензионному договору оборудования и технологии для промышленного производства структурированной питьевой активированной воды, а также обсуждать возможности оптовых поставок питьевой воды заинтересованным покупателям в зарубежных странах.

о компании

Российская компания ООО «НаноАква» существует с 2011 г. и находится в г. Астрахани.

ООО «НаноАква» поддерживается Министерством экономического развития РФ, Правительством Астраханской области, Министерством международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, Министерством экономическом развития Астраханской области. На сегодняшний день начато продвижение внешнеэкономического экспортного проекта компании силами ряда Торговых Представительств РФ и Посольств РФ в зарубежных странах.

Kомпания производит и предлагает потенциальным партнерам и потребителям продукцию:
• питьевая бутилированная вода (первоочередная область);
• физиологические растворы различного рода для применения в медицине (при ожогах, при лечении кожных заболеваний и т.д.)
• лекарственные препараты (как в чистом виде, так и для применения или использования как основы при приготовлении различных фармакологических препаратов).
• косметологические средства
• сельскохозяйственнся продукция (за счет использования данной технологии и в последующем внедрении в производство новых сортов злаковых и иных культур, более стойких к заболеваниям и к сменившейся агрессивной окружающей среде, с целью улучшения качества питания и здорового образа жизни).
• применение при производстве и разведении ценных видов рыб, птиц и животных. Ожидаемые результаты: более интенсивный рост, получение более устойчивой иммунной системы к неблагоприятному воздействию внешней агрессивной среды.

Продукция имеет комплексное лечебное воздействие по многим параметрам, способствует очистке и восстановлению работы различных органов человека, а также благотворно воздействует на весь организм в целом, что позволяет ему самостоятельно гасить внутренние очаги патологий.

Отмечено излечение и/или значительное улучшение состояния организма при таких заболеваниях как сахарный диабет (вплоть до отказа от инсулина), серьезные формы аллергии, туберкулез, простатит, восстановление работы почек вплоть до отказа от трансплантации (при необходимости), нарушения артериального давления, мочекаменная болезнь и др.

company logo

ООО «НаноАква»

Ул. Фунтовское шоссе, д. 7
Астрахань
Астраханская область
Российская Федерация 414057

Тел: +7 8512 433432

Idealvoda8@gmail.com
www.ideal30.com