header-single

KAMIŠINSKI OPITNI ZAVOD, Kamišin

КАМЫШИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД, Камышин

Ponuda iz Rusije

Oprema za utovar i istovar nafte i naftnih derivata

„Kamišinski opitni zavod“ („KOZ“) je kompanija koja je specijalizovana za projektovanje, proizvodnju i isporuku opreme za utovar i istovar nafte i naftnih derivate za naftne baze, skladišta za goriva i maziva, fabrike za preradu nafte i petrohemiju, lučke terminale, naftne i gasne kompanije, benziske pumpe, kao i za druga preduzeća koja posluju u oblasti energetike, naftne, gasne i petrohemijske industrije.

Za nas je najvažnije da neprestano povećavamo obim proizvodnje, kao i da prilikom isporuke naručene opreme naši klijenti budu u potpunosti zadovoljni. Spremni smo da pri projektovanju opreme uzmemo u obzir karakteristike Vaše radne platforme, opremljenost prilaznih puteva i Vaše želje.

o kompaniji

„Kamišinski opitni zavod“ je inovativna kompanija, koja danas ima više od 30 godina iskustva u projektovanju, proizvodnji i isporuci opreme za utovar i istovar nafte i naftnih derivata za naftne baze, skladišta goriva i maziva, fabrike za preradu nafte i petrohemiju, lučke terminale, naftne i gasne kompanije, benziske pumpe, kao i za druga preuzeća koja posluju u oblasti energetike, naftne, gasne i petrohemijske industrije.

U kompaniji je zaposleno više od 250 radnika. Više od sedamdesetoro zaposlenih radi na projektovanju i osmišljavanju novih proizvoda, kao i na modernizaciji već postojeće opreme. Veliko iskustvo u projektovanju i izvođenju radova omogućava nam da nađemo rešenja koja najviše odgovaraju zahtevima klijenata.

Imamo razvijenu dilersku mrežu u Rusiji, zemljama ZND i drugim državama. Naša oprema uspešno radi na teritoriji sledećih zemalja: Rusija, Kazahstan, Litvanija, Letonija, Estonija, Belorusija, Ukrajina, Afganistan, Kirgistan, Azerbejdžan, Gruzija, Uzbekistan i Tadžikistan. U okviru naše kompanije postoje servisni centri za tehničko održavanje opreme.

Osnovni cilj kompanije „KOZ“, kao proizvođača opreme za pretakanje nafte, je da omogući bezbednost objekata za preradu nafte i gasa. Kako bismo taj cilj postigli, postarali smo se da kod nas rade samo visokokvalifikovani srtučnjaci, da se koriste savremena tehnologija, proizvodna oprema, kao i materijali i prateća oprema visokog kvaliteta. Zahvaljujući iskustvu dugom više od 25 godina znamo kako da svoj posao uradimo tako da Vam omogućimo ne samo bezbednu, već i praktičnu opremu za pretakanje nafte i naftnih derivata u različite vrste prevoznih sredstava: železničke i autocisterne, morske i rečne tankere.

Oprema koju proizvodi „Kamišinski opitni zavod“:

  • Uređaji za pretakanje nafte i naftnih derivata u železničke i autocisterne, kao i u morske i rečne tankere;
  • Sistemi za doziranje i računanje radi komercijalnog evidentiranja prilikom pretakanja nafte i naftnih proizvoda;
  • Platforme i mostovi za bezbedan i praktičan pristup železničkim i autocisternama;
  • Drumski i železnički sistemi za pretakanje nafte i naftnih derivata.

Naše preduzeće neprestano radi na unapređenju procesa proizvodnje i upravljanja, kao i na usavršavanju samih proizvoda. Iz asortimana naših proizvoda sada možete da izaberete uređaje koji su Vam neophodni za obavljanje posla. Uz to, opremu možete dopuniti neophodnim senzorima, signalizatorima, sistemima automatizovanog ili udaljenog upravljanja procesom pretakanja, kao i višekanalnim sistemom za upravljanje procesom pretakanja.

Ponuda iz Rusije

Оборудование для погрузки и выгрузки нефти и нефтепродуктов

«Камышинский опытный завод» (КОЗ) – это компания, специализируящася в проектировании, производстве и поставке оборудования для погрузки и выгрузки нефти и нефтепродуктов для нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, портовых терминалов, нефтяных и газовых компаний, АЗС, а также других предприятий энергетики, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

Для нас самое главное — это выполнение заказов, полученных от наших потребителей, отсутствие претензий и замечаний от заказчиков, и постоянное увеличение объемов производства. Мы готовы спроектировать оборудование с учетом особенностей Вашей рабочей площадки, оборудованных подъездных путей и Ваших пожеланий.

о компании

Сегодня «Камышинский опытный завод» (КОЗ) – это инновационная компания с более чем 30-летним опытом в проектировании, производстве и поставке оборудования для погрузки и выгрузки нефти и нефтепродуктов для нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, портовых терминалов, нефтяных и газовых компаний, АЗС, а также других предприятий энергетики, нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

В компании работают более 250 сотрудников, 70 из которых непосредственно участвуют в проектировании и создании новых продуктов и модернизации существующих. Солидный опыт во всех аспектах проектирования и производства работ позволяют найти наиболее подходящие решения для любой задачи наших клиентов.

Выстроена широкая сеть дилеров в России и странах СНГ а также за рубежом. Наше оборудование успешно работает на предприятиях России, Казахстана, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Афганистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Таджикистана. Созданы квалифицированные сервисные центры для надлежащего технического обслуживания оборудования.

Безопасность объектов нфтегазового комплекса – это основная задача, стоящая перед нашим предприятием как производителем нефтеналивного оборудования. Поэтому для ее достижения у нас работают только высококвалифицированные специалисты, используются современные технологии и производственное оборудование, высококачественные материалы и комплектующие. Наш более чем 25-летний опыт работы подсказывает, как сделать так, чтобы Вам было не только безопасно, но и удобно осуществлять слив/налив нефти и нефтепродуктов в различные виды транспорта: железнодорожные и автомобильные цистерны, морские и речные танкеры.

Устройства, выпускаемые ООО «Камышинский опытный завод»:

  • Устройства для слива и налива нефти и нефтепродуктов в железнодорожные и автомобильные цистерны, а также в морские и речные суда и танкеры;
  • Счетно-дозирующие комплексы для коммерческого учета при сливе и наливе нефти и нефтепродуктов;
  • Площадки обслуживания и мостики переходные для безопасного и удобного доступа на автомобильные и железнодорожные цистерны;
  • Автомобильные и железнодорожные комплексы для слива и налива нефти и нефтепродуктов.

Наше предприятие постоянно работает над совершенствованием внутренних процессов производства и управления, над совершенствованием выпускаемой продукции. Сейчас из нашего ассортимента Вы можете выбрать для себя необходимые устройства для осуществления своей работы, а также укомплектовать их необходимыми датчиками, сигнализаторами, оснастить системой автоматизированного или дистанционного управления наливом, или же многоканальной системой управления наливом.