header-single

IC ELEKTROLUČ, Vrčin

ИЦ ЭЛЕКТРОЛУЧ, Врчин

Ponuda iz Rusije

Projektovanje i ugradnja LED rasvete

Kompanija „IC ELEKTROLUČ‟ nudi saradnju u oblasti projektovanja, isporuke i ugradnje LED rasvete u zonama opasnosti od eksplozije, u industrijskim pogonima i na javnim površinama (ulice, trgovi, parkovi…), kao i rasvete za uzgajanje biljaka u plastenicima.

o kompaniji

Rusko-srpska kompanija „IC ELEKTROLUČ‟ iz Beograda je osnovana kao preduzeće za distribuciju savremene, tehnološki napredne LED rasvete na tržištu Srbije i regiona, a u planu je i otvaranje proizvodnih pogona u Srbiji.

Ovo preduzeće je povezano sa ruskom kompanijom „Inženjerski Centar ELEKTROLUČ‟, koja je na ruskom tržištu lider u proizvodnji rasvetne opreme specijalne namene. Ova kompanija je osnovana 1977. godine kao ogranak Specijalnog konstruktorsko-tehničkog biroa za rasvetnu i svetlosno-signalnu opremu u gradu Gagarinu. „Inženjerski Centar ELEKTROLUČ‟ iz grada Gagarina u Rusiji ima velike proizvodne, ispitne i konstruktorske kapacitete, zahvaljujući kojima sa sigurnošću može da pronađe rešenja za najsloženije zahteve u oblasti rasvete i svetlosne signalizacije.

Preduzeće „IC Elektroluč‟ d.o.o Beograd poseduje srpski znak usaglašenosti za primenu LED svetiljki u zonama opasnosti od eksplozije, kao što su postrojenja za preradu i transport nafte i gasa, ali i druge grane industrije.

Industrijske LED svetiljke se projektuju specijalno za uslove rada na mestima sa visokim temperaturama, povećanim vibracijama i prisustvom prašine.

Primena LED svetiljki u procesu proizvodnje paradajza, salate, lekovitog bilja i cveća u plastenicima doprinosi povećanju roda, a pored toga podrazumeva implementaciju modernih tehnologija u uzgajanje navedenih kultura.

Ponuda iz Rusije

Проектирование и установка светодиодного освещения

Предприятие «IC Elektroluč» предлагает сотрудничество в области проектирования, поставки и установки светодиодного освещения во взрывоопасных зонах, освещения промышленных цехов и общественных пространств (улицы, площади, парки…), освещения для сельскохозяйственного тепличного производства.

о компании

ООО «ИЦ Электролуч», г. Белград является совместным русско-сербским предприятием, созданным с целью дистрибуции, в последующем производства современной, технологически передовой светодиодной продукции на рынке Сербии и региона.

Предприятие связано с русской компанией ООО «Инженерный центр «Электролуч», являющимся одним из лидеров на рынке производства светотехнических приборов специального назначения. Это предприятие образовано в 1977 году как Гагаринский филиал Специального конструкторско-технологического бюро световых и светосигнальных приборов (ГФ СКТБ ССП). ООО «Инженерный центр «Электролуч», г. Гагарин, обладает значительными производственными, испытательными, конструкторскими мощностями, в результате которых с уверенностью сможет успешно решить сложнейшие задачи освещения и светосигнализации.

Предприятие «IC Elektroluč d.o.o Beograd» имеет сербский знак соответствия на применение светодиодных светильников во взрывоопасных зонах, присутствующих при переработке нефти и газа, транспортировки газа и в других промышленных отраслях.

Промышленные светодиодные светильники спроектированы специально для сложных условий работы при повышенной температуре эксплуатации, повышенных вибрациях, присутствии пыли.

Применение светодиодных светильников в тепличном производстве томатов, салата, лечебных растений и цветов способствует значительному увеличению урожая, а также способствует внедрению современного подхода в выращивание данных культур.