header-single

ENERPRED, Irkutsk

ЭНЕРПРЕД, Иркутск

Ponuda iz Rusije

Profesionalni hidraulični alat

„ZAO Enerpred“ nudi široki asortiman hidrauličnog alata kompanijama na području Srbije i Zapadnog Balkana. Kompanija „ZAO Enerpred“ traži pouzdanog partnera koji bi predstavljao njene interese na navedenim teritorijama.

o kompaniji

„ZAO Enerpred“ je najveći proizvođač hidrauličnog alata i uređaja na tržištu Rusije i zemalja ZND-a.

Zahvaljujući iskustvu koje smo stekli tokom dugogodišnjeg rada, naša kompanija danas poseduje konstruktorsko odeljenje, proizvodni pogon i servisnu službu, dok se u krajnjoj etapi svi proizvodi podvrgavaju rigoroznoj kontroli kvaliteta.
Mi smo danas vodeći ruski proizvođači profesionalnog hidrauličnog alata.
Visok kvalitet naših proizvoda potvrđuju mnogobrojne pohvale i nagrade.

U mestu Ust-Iljimsk je 1991. godine osnovana firma „Enerpred“ – malo privatno preduzeće za proizvodnju i servis hidrauličnog alata za preduzeća Irkutske oblasti.

Prva partija alata je imala 150 setova. „LPK“ iz Ust-Iljimska, „Bratski LPK“, „Angarski NHK“ i preduzeća „Irkutskenergo“ bili su prvi kupci nove vrste proizvoda.

Tokom 1994. godine započela je saradnja sa vodećim ruskim proizvodnim preduzećima iz oblasti mašinske industrije uspostavljanjem sistema proizvodne kooperacije koji je omogućio da se u proizvodnji komponenata implementiraju napredne tehnologije koje su uveliko bile zastupljene u vojnoj industriji. „ZAO Enerpred“ u okviru svojih pogona sklapa komponente u gotove proizvode.

Tokom 2001. godine započinje saradnja sa preduzećima iz Danske, Švedske, Indije, Kine, Koreje, Mongolije.

Na konkursu „100 najboljih ruskih proizvoda“, koji se održao 2002. godine, još 5 proizvoda marke „Enerpred“ je dobilo pohvalnice. Proizvodni asortiman sada već sadrži 400 stavki.

Ministarstvo za vanredne situacije Ruske Federacije je 2004. godine uvrstilo u svoj arsenal opreme alat pod nazivom „Krug“ zahvaljujući pozitivnim rezultatima ispitivanja.

Kao rezultat restrukturiranja kompanije, 1. avgusta 2005. godine otvara se robna kuća „Enerpred“ koja na sebe preuzima svu komercijalu vezano za isporuku proizvoda pod robnom markom „Enerpred“ i potpisivanje ugovora sa kupcima. „ZAO RK Enerpred“ je kćerka-firma kompanije „Enerpred“.

Krajem 2006. godine kompanija „Enerpred“ prerasta u holding na čelu sa upravljačkom organizacijom „ZAO ENERPERD HOLDING“ u čiju strukturu ulaze „ZAO ENERPRED“ u svojstvu proizvođača, robna kuća „Enerpred“ u svojstvu isporučioca, kao i ostale kćerke-firme.

company logo

ENERPRED AD

Ul. Roze Luksemburg br. 184
664040 Irkutsk
Irkutska oblast
Ruska Federacija

Tel: + 7 3952 211140
Faks: +7 3952 211139

info@enerpred.com
www.enerpred.com

Ponuda iz Rusije

Профессиональный гидроинструмент

Темы:

ЗАО «Энерпред» предлагает широкий ассортимент гидроинструментов компаниям на территории Сербии и региона Западных Балкан. ЗАО «Энерпред» нуждается в надежном партнере, который бы представлял его интересы на указанных территориях.

о компании

ЗАО «Энерпред» — крупнейший производитель гидроинструмента на рынке России и СНГ.

За долгие годы работы на рынке созданы развитая конструкторская, производственная и сервисная службы и жесткая система контроля качества. Сегодня мы лидеры на рынке профессиональной гидравлики России. Высокое качество производимого гидроинструмента подтверждено многочисленными дипломами и наградами.

В 1991 году в Усть-Илимске основана фирма «Энерпред» – небольшое частное предприятие по производству и ремонту гидроинструмента для предприятий Иркутской области.
Первая партия инструментов составила 150 комплектов. Усть-Илимский ЛПК, Братский ЛПК, Ангарский НХК и предприятия Иркутскэнерго стали первыми покупателями нового вида продукции.

В 1994 году начинается сотрудничество с ведущими машиностроительными заводами страны, формируя систему производственной кооперации, которая позволила использовать для производства комплектующих высокие наукоемкие технологии, применяемые в оборонной промышленности. ЗАО «Энерпред» собственными силами осуществляет сборку гидроинструментов из комплектующих.

В 2001 году начинает сотрудничество с предприятиями Дании, Швеции, Индии, Китая, Кореи, Монголии.

В 2002 году на конкурсе «100 лучших товаров России» отмечены дипломами еще 5 изделий марки «Энерпред». Номенклатура холдинга составляет около 400 наименований.

В 2004 году на основании положительных результатов эксплуатационных испытаний инструмент «КРУГ» принят на вооружение МЧС России.

С 1 августа 2005 года в результате реструктуризации общества был создан «Торговый дом «Энерпред», взявший на себя всю коммерческую деятельность, связанную с поставкой продукции под торговой маркой «Энерпред», а также с заключением договоров с покупателями. ЗАО “Торговый дом «Энерпред» является дочерним предприятием ЗАО «Энерпред».

В конце 2006 года компания «Энерпред» становится холдингом во главе с Управляющей организацией ЗАО «Энерпред-Холдинг», в структуру которого входят ЗАО «Энерпред» как производитель продукции под ТМ ЭНЕРПРЕД, «Торговый дом «Энерпред» как поставщик этой продукции, а также дочерние предприятия.

company logo

ЗАО «ЭНЕРПРЕД»

Ул. Розы Люксембург, д. 184
Иркутск
Иркутскaя область
Российская Федерация 664040

Тел: + 7 3952 211140
Факс: +7 3952 211139

info@enerpred.com
www.enerpred.com

Темы: