header-single

DiSiKon, Nižnji Novgorod

ДиСиКон, Нижний Новгород

Ponuda iz Rusije

Sistem za otkrivanje šumskih požara

Kompanija „DiSiKon“ proizvodi i isporučuje inovacioni softversko-hardverski sistem „Ljesnoj dozor“ (Šumski nadzor), namenjen za nadzor velikih teritorija i otkrivanje šumskih požara.

Naša kompanija je zainteresovana za sve oblike saradnje i spremna da podeli svoja iskustva sa evropskim partnerima. Potrebni su nam investitori koji bi uložili sredstva, promovisali sistem, prilagodili ga potrebama tržišta i tako ostvarili dobit, a takođe i partneri koji bi bili zaduženi za plasiranje našeg sistema u svojim zemljama – za promovisanje i prodavanje sistema, instaliranje opreme, puštanje sistema u rad i njegovo održavanje.

o kompaniji

Naučno-proizvodna kompanija „DiSiKon“ proizvodi i isporučuje inovacioni sistem „Ljesnoj dozor“ (Šumski nadzor), softversko-hardversku opremu za monitoring velikih teritorija i otkrivanje šumskih požara. Danas se ovaj sistem koristi u mnogim regionima Ruske Federacije i susednih zemalja i naišao je na pozitivan odziv kod klijenata i na zvaničnu podršku kod predsednika Vlade RF D. Medvedeva. Ovaj sistem uglavnom koriste strukture i kompanije koje upravljaju velikim teritorijama ili odgovaraju za požarnu bezbednost na njima.

Sistem se sastoji iz dva osnovna dela: hardvera i softvera.
Hardver čini specijalna oprema za nadzor (video-kamere, toplotni senzori, infracrvene kamere) instalirana na tornjevima, koja snima okolinu i prenosi snimke do kontrolnog centra.

Specijalni softver instaliran je u kontrolnom centru i omogućuje visoku efikasnost u nadzoru šume u režimu realnog vremena i u određivanju koordinata požara.
Softver „Ljesnoj dozor“ ima različite funkcije:
• obezbeđuje rad i pametno upravljanje različitim tipovima senzora (optičke i infracrvene video-kamerame i druge vrste instaliranih senzora), radi postizanja maksimalne efikasnosti sistema;
• pomaže operateru u kontrolnom centru da otkrije požar u režimu realnog vremena;
• otkriva znakove potencijalnog izbijanja požara u automatskom režimu;
• povezivanje sa drugim informacionim sistemima;
• mogućnost podešavanja opreme i sistema u zavisnosti od uslova;
• mogućnost određivanja pravca vatre i njenih tačnih koordinata;
• mogućnost kontrolisanja rada operatera u kontrolnom centru;
• može da predvidi razmere požara;
• može da kontroliše više tačaka nadzora pomoću samo jednog operatera.

Pri postavljanju sistema „Ljesnoj dozor“, pružamo sledeće usluge:
• podešavamo postojeću infrastrukturu operatera mobilne telefonije za nadzor šume;
• biramo kvalitetnu opremu;
• pripremamo tehničku dokumentaciju (montažne sheme, podešavanje opreme itd.);
• instaliramo sistem i puštamo ga u rad (samostalno ili uz pomoć partnera), kako bismo smanjili troškove klijenta;
• održavamo i nadograđujemo naš softver;
• spremni smo da razvijemo softver u skladu sa potrebama klijenata.

Kako bismo implementirali sistem „Ljesnoj dozor“ na određenoj lokaciji, moramo da izvršimo sledeće aktivnosti: određivanje potreba sistema, izbor visokih zgrada, izbor opreme, isporuka, montaža i podešavanje opreme, instalacija softvera i puštanje u rad.

Ponuda iz Rusije

Система для обнаружения лесных пожаров

ООО «ДиСиКон» производит и поставляет иновационную программно-аппаратную систему «Лесной дозор», предназначенную для мониторинга леса и обнаружения лесных пожаров.

Наша компания заинтересована во всех формах сотрудничества и готова поделиться своим опытом с партнерами в Европе. Мы ищем инвесторов, желающих вложить финансовые средства, продвинуть нашу систему, адаптировать ее под потребности определенного рынка, а также партнеров для реализации системы «Лесной дозор» в своих странах – для продвижения и продажи системы, монтажа, пуско-наладочных работ и обслуживания.

о компании

ООО «ДиСиКон» производит и поставляет иновационную систему «Лесной дозор» – программно-аппаратный комплекс для мониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров. Сегодня «Лесной дозор» используется во многих регионах РФ и в соседних странах. Система получает положительные отзывы, а также официальную поддержку Председателя Правительства РФ Д. Медведева. Ползователми систем в основном являются организации и компании, управляющие большими территориями или несущие ответственность для пожарной безопасности.

Система «Лесной Дозор» состоит из двух частей: аппаратной и программной.

Аппаратная часть – это сеть управляемых датчиков наблюдения (видеокамер, тепловизионных датчиков, инфракрасных камер), установленная на высотных сооружениях. Данная часть комплекса снимает окружающую среду и отправляет снимки в центр контроля.

Программная часть – это специальное программное обеспечение, установленное в центре контроля, с помощью которого осуществляется мониторинг лесов в режиме реального времени и определяются координаты возгораний.
Программное обеспечение «Лесной Дозор» выполняет различные функции:
• обеспечение возможности работы с различными типами датчиков (видеокамерами оптического и инфракрасного диапазонов, других типов датчиков на территории) и интеллектуальное управление ими для максимальной эффективности системы;
• помощь оператору для реагирования на пожары в режиме реального времени;
• автоматическое обнаружение признаков потенциальных очагов возгорания;
• обеспечение связи с другими информационными системами;
• возможность настройки оборудования и системы под конкретные условия;
• возможность сразу определить направление на пожар и его координаты;
• возможность контролировать работу операторов;
• возможность предвидения масштаба пожара;
• возможность управления десятками точек мониторинга усилиями одного оператора.

При развёртывании системы «Лесной Дозор» мы оказываем следующие услуги:
• адаптация существующей инфраструктуры операторов мобильной связи для мониторинга леса;
• подбор качественного оборудования;
• подготовка технической документации (схемы монтажа подключения, настройки оборудования и т.д.);
• монтаж и пуско-наладка (самостоятельно или при помощи партнёра), чтобы сократить затраты заказчика;
• обслуживание и совершенствование программного обеспечения «Лесной Дозор»;
• мы также готовы доработать ПО, чтобы оно соответствовало пожеланиям конкретного заказчика.

Для реализации системы «Лесной Дозор» в конкретном регионе, он должен пройти следующие стадии:
1. Определение требований к системе в конкретной местности.
2. Выбор высотных сооружений.
3. Подбор оборудования, необходимого для мониторинга леса.
4. Поставка и монтаж оборудования.
5. Настройка оборудования.
6. Установка ПО и начало эксплуатации.

company logo

ДиСиКон

п. Черепичный, д.14, офис 305
Нижний Новгород
Нижегородская область
Российская Федерация 603141

Тел./факс:+7 831 4115597

info@lesdozor.ru
www.lesdozor.ru