header-single

DEUS LLC, Moskva

DEUS LLC, Москва

Ponuda iz Rusije

Sistem udaljenog upravljanja rasvetom

Kompanija „DEUS“ nudi bežične sisteme za automatizaciju i udaljeno upravljanje iz dispečerskog centra za zgrade i objekte različite namene. Osnovni proizvod kompanije je sistem udaljenog upravljanja rasvetom „ME6“. Čitav softversko-hardverski sistem se izrađuje po principu „Plug&Play“ koji klijentu omogućava da radi isključivo sa grafičkim interfejsom.

„ME6“ moduli za upravljanje odgovaraju LED rasveti bilo kog proizvođača, a drajveri (upravljački programi) se instaliraju tokom procesa proizvodnje rasvetne opreme. Celokupan sistem se podešava pomoću praktičnog i jednostavnog grafičkog interfejsa, koji je dostupan u vidu softvera „na oblaku“ ili preko lokalnog servera.

Faze u izvođenju projekta:

  • Analiziranje objekta i njegove namene
  • Proračunavanje i odabir rasvetne opreme
  • Projektovanje energetski efikasnih algoritama za sistem rasvete
  • Izračunavanje perioda za koji se mogu povratiti sredstva uložena u „ME6“ sistem
  • Rukovođenje montažnim radovima, obuka klijenta i naknadno praćenje prilikom korišćenja opreme.

o kompaniji

Kompanija „DEUS“ je osnovana 2014. godine. Firma je specajilozvana za projektovanje i proizvodnju žičnih i bežičnih sistema za upravljanje u oblasti „pametnih kuća“ i „pametnog grada“ (Smart Buildings & Smart City).

Kompanija posluje u sledeće četiri oblasti:

1. ME6 ENTERPRISE – bežični sistem za upravljanje rasvetom
Bežični sistem za upravljanje rasvetom ME6 omogućava centralizovanu kontrolu više hiljada LED svetiljki. Fleksibilnost naših bežičnih sistema omogućiće Vam da jednostavno pratite rasvetnu opremu različite složenosti, bilo da su u pitanju kancelarijski prostor ili čitavi proizvodni kompleksi. „ME6“ će se pobrinuti o detaljnoj kontroli pojedinačnih svetiljki, grupa svetiljki, a postoji i mogućnost kontrolisanja nekoliko objekata istovremeno. Senzori obezbeđuju energetsku efikasnost, a bežične tehnologije smanjenje troškova implementacije I eksploatacije sistema.

2. ME6 DALI – žični sistem za upravljanje rasvetom na bazi standarda DALI
„ME6 DALI“ je „cloud“ sistem na bazi stručnog „DALI“ protokola za upravljanje rasvetom. Zahvaljujući jednostavnom interfejsu, za podešavanja magistrale nije neophodno stručno znanje. Ovaj sistem nudi praktično neograničene mogućnosti upravljanja i monitoringa kako rasvetnim, tako i svim perifernim uređajima (senzori, prekidači, releji i dr.) Platforma „ME6 DALI“ se lako integriše sa sistemom upravljanja pametnim objektima („BMS“), i obezbeđuje viši stepen sigurnosti od drugih standardnih rešenja.

3. ME6 CitySense – bežično rešenje za upravljanje uličnom rasvetom na bazi globalnog sistema za mobilnu komunikaciju („GSM”) u saradnji sa telefonskim operaterima
„ME6 CitySense” je inovativan I savremen sistem za upravljanje uličnom rasvetom sa integrisanim GSM modulom. Sistem omogućava efikasno upravljanje uličnom LED rasvetom, ogromnu uštedu električne energije i smanjenje troškova eksploatacije. Pored toga, zahvaljujući ugrađenim senzorima, ME6 CitySense pruža mogućnost prikupljanja dodatnih informacija o spoljašnoj sredini, kao što su pozadinsko zračenje, temperatura vazduha, stepen vlažnosti, gustina saobraćajnog toka i druge važne informacije, pomoću kojih se stvara jedinstven „pametni“ ekosistem za konačnog potrošača.

4. ME6 Distribution – proizvodnja i distribucija izvora napajanja za LED svetiljke
Neke od pogodonosti ovog „cloud“ servisa su: praktičan i grafički jednostavnan interfejs, prilagodljivost, flekisbilnost platforme, visok stepen funkcionalnosti, mogućnost integracije sa sistemom upravljanja pametnim objektima („BMS“), energetska efikasnost, smanjenje troškova eksploatacije rasvetnih uređaja bilo kojih razmera.

Ponuda iz Rusije

Система дистанционного управления освещением

Компания «DEUS» предлагает беспроводные системы автоматизации и диспетчеризации зданий и сооружений. Флагманский продукт компании – система дистанционного управления освещением «ME6». Весь программно-аппаратный комплекс строится по принципу Plug&Play – клиент работает исключительно с графическим интерфейсом.

Модули управления системы «ME6» подходят для световых приборов любого производителя светодиодного освещения, а драйверы уже на стадии производства устанавливаются в светотехническую продукцию. Вся система конфигурируется через удобный, интуитивно понятный графический интерфейс, предоставляемый как облачный сервис или через локальный сервер.

Этапы работы над проектом:

  • Анализ и назначение Объекта
  • Светотехнический расчет и подбор оборудования
  • Разработка энергоэфективных алгоритмов системы освещения
  • Расчет окупаемости системы
  • Шеф-монтаж, обучение и дальнейшее сопровождение клиента.

о компании

R&D компания «ДЕУС» создана в 2014 году и специализируется на разработке и производстве проводных и беспроводных системах управления в области «Smart Buildings &Smart City».

Компания работает в четырех направлениях:

1. ME6 Enterprise – беспроводная система управления освещением.
Беспроводная система управления освещением ME6 позволяет контролировать централизованно тысячи светодиодных источников освещения. Гибкость наших беспроводных решений позволит Вам легко поддерживать светотехнические установки любой сложности, будь то небольшое офисное помещение или целый производственный комплекс. ME6 позаботится о детальном контроле отдельных светильников, групп, а также нескольких объектов одновременно. Датчики обеспечат энергоэффективность, беспроводные технологии – снижение затрат на внедрение и эксплуатацию системы.

2. ME6 DALI – проводная система управления освещением на базе стандарта DALI.
ME6 DALI – облачная система на базе профессионального протокола управления освещением DALI с интуитивно понятным интерфейсом конфигурирования шины, не требующим знаний специалиста. Система предлагает практически неограниченные возможности управления и мониторинга светотехнической установки и всеми периферийными устройствами, как то:
датчики, выключатели, реле и многое другое. Платформа ME6 DALI легко интегрируется с системой BMS здания, в том числе обеспечивая более высокую степень безопасности по сравнению со стандартными решениями.

3. ME6 CitySense – беспроводное решение для управления уличным освещением на базе GSM совместно с операторами связи.
ME6 CitySence – инновационная, up-to-date система управления уличным освещением c интегрированным GSM модулем. Система позволяет не только эффективно управлять уличными светодиодными светильниками, получать колоссальную экономию электричества и максимально снижать эксплуатационные расходы, но и предоставляет возможность с помощью различных встроенных датчиков собирать дополнительную информацию об окружающей среде, в том числе о радиационном фоне, наружной температуре и влажности, интенсивности дорожного потока и другой важной информации, создавая уникальную «smart» экосистему для конечного потребителя.

4. ME6 Distribution – производство и дистрибуция источников питания для светодиодных (LED) светильников.
Облачный сервис с удобным и интуитивно понятным графическим интерфейсом, масштабируемость, гибкость платформы, широкий функционал, интеграция с системами BMS, энергоэффективность, снижение затрат на эксплуатацию осветительной установки любого масштаба это только часть преимуществ решений от компании Deus.