header-single

BELA PTICA, Belgorod

БЕЛАЯ ПТИЦА, Белгород

Ponuda iz Rusije

Sveže i zamrznuto živinsko meso, mesne prerađevine i polugotovi proizvodi

Grupa kompanija „Bela ptica“ je jedan od najvećih agroholdinga u Ruskoj Federaciji. U okviru holdinga posluju: majka-firma „Bela ptica“, nekoliko preduzeća za preradu živinskog mesa, „Belgorodskaja zernovaja kompanija“, „Belgorodski kombinat hljeboproduktov“, 3 farme za reprodukciju, 2 inkubatora, 9 pogona za uzgajanje brojlera.

Grupa kompanija želi da plasira svoje proizvode na tržišta zemalja Zapadnog Balkana. Proizvodni program holdinga čine:

 • Zamrznuto živinsko meso;
 • Mesne prerađevine;
 • Polugotovi proizvodi od živinskog mesa „Asorti“;
 • Zamrznuti polugotovi proizvodi od živinskog mesa za pečenje i prženje;
 • Paštete;
 • Panirana polugotova jela od živinskog mesa (štapići, nagetsi, kotleti, file).

o kompaniji

Zatvoreno akcionarsko društvo „Bela ptica“ je aktivni učesnik nacionalnog projekta „Razvoj agroindustrijskog kompleksa“. Za realizaciju projekta kompanija je od 2005. do 2008. godine uložila 4 429 miliona rubalja.

Pored majke-firme, u sastav holdinga danas ulaze:

 • „Belgorodska zernovaja kompanija“ – fabrika za preradu zrnastih kultura, koja u svom posedu ima 30 000 hektara obradive površine i proizvodi oko 114 000 tona žitarica;
 • „Belgorodski kombinat hljeboproduktov“ – fabrika za proizvodnju stočne hrane kapaciteta do 240 000 tona godišnje;
 • 3 farme za reprodukciju na kojima se uzgajaju sorte „ROSS“ i „COBB“ koje se odlikuju velikom produktivnošću. Godišnje se ovde proizvede oko 59 miliona jaja;
 • 2 inkubatora koja izležu 69 miliona pilića godišnje;
 • 8 farmi za uzgoj brojlera;
 • Kompleks za klanje i preradu živinskog mesa. Odavde se u maloprodajne trgovinske lance isporučuje 100 000 tona mesnih proizvoda godišnje;
 • trgovinska kuća „Bela ptica“.

Celokupna proizvodnja holdinga se odvija na bazi zatvorenog ciklusa. Zahvaljujući zatvorenom proizvodnom ciklusu i sistemu za kontrolu kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, od tova i prerade, pa do distribucije proizvoda, garantuje se stabilan i visok kvalitet proizvoda.

Upotreba ekološke hrane i primena napredne tehnologije prilikom uzgoja živine obezbeđuju da kao konačni proizvod dobijamo proizvode vrhunskog kvaliteta.

Trgovinska kuća „Bela ptica“ je zauzela stabilnu poziciju na tržištu, kako u centralnim delovima Rusije, tako i daleko van njihovih granica. AD „Trgovinska kuća Bela ptica“ svakodnevno isporučuje stotine tona gotovih proizvoda (više od 93 hiljade tona godišnje) na rafove prodavnica. U ponudi imamo više od 60 proizvoda.

Zahvaljujući sopstvenom logističkom centru, samo na teritoriji Moskve i Moskovske oblasti isporučujemo više od 1000 tona proizvoda mesečno, što čini jednu šestinu ukupne proizvodnje holdinga. Razvijena distributivna mreža omogućava neprestanu isporuku naših proizvoda u najkraćim mogućim rokovima, uključujući snabdevanje trgovinskih lanaca živinskim mesom koje ima znatno kraći rok čuvanja. Na ovaj način omogućujemo da proizvodi pod robnom markom „Bela ptica“ budu uvek dostupni potrošačima.

company logo

AD BELA PTICA

Ul. Preobraženskaja 59
308000 Belgorod
Belgorodska oblast
Ruska Federacija

Tel.: +7 4722 589820

priemnaya@belaya-ptica.ru
www.belaya-ptica.ru

Ponuda iz Rusije

Свежее и замороженное мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты

Холдинг «Белая птица» – это один из крупнейших агрохолдингов в Российской Федерации. В состав холдинга входят: управляющая компания «Белая птица», Птицеперерабатывающий комплекс, «Белгородская Зерновая Компания», «Белгородский Комбинат Хлебопродуктов», 4 площадки по репродукции, 2 инкубатория, 9 площадок по откорму бройлеров.

Холдинг заинтересован в реализации своих мясопродуктов на рынке стран Западных Балкан. Ассортимент продукции холдинга включает в себя:

 • Замороженное мясо птицы;
 • Субпродукты;
 • Полуфабрикаты из мяса птицы «ассорти»;
 • Замороженные полуфабрикаты из мяса птицы для жарки;
 • Паштеты;
 • Готовые полуфабрикаты из мяса птицы в панировке (Палочки, Наггетсы, Котлеты, Филе).

о компании

Закрытое акционерное общество «Белая птица» – активный участник приоритетного национального проекта «Развитие АПК». На реализацию проекта компанией вложено инвестиций за 2005-2008 гг – 4429 млн. рублей.

Сегодня в состав холдинга, помимо управляющей компании, входят:

 • «Белгородская Зерновая Компания», посевной площадью 30 тыс. гектаров, производство зерна 114 тыс. тонн;
 • «Белгородский Комбинат Хлебопродуктов» – завод по производству рассыпных комбикормов мощностью до 240 тысяч тонн в год;
 • 3 репродуктора, укомплектованные высокопродуктивными кроссами «Росс» и «Кобб», с объемом производства около 59 миллионов яиц в год;
 • 2 инкубатория, поставляющий 69 миллионов цыплят в год;
 • 8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров;
 • комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, с которого поставляется в розничную сеть до 100 тыс. тонн мясопродукции в год;
 • торговый дом «Белая птица».

Предприятия Холдинга работают на основе полного производственного цикла. Замкнутый цикл и система контроля качества на каждом из этапов производства, от кормов и переработки до распространения позволяет гарантировать стабильно высокое качество продукта.

Передовые технологии содержания птицы, при выращивании которой задействуются экологически чистые корма, обеспечивают, в конечном итоге, превосходные потребительские свойства продукции.

Торговый дом «Белая птица» занимает устойчивые позиции по реализации мяса птицы не только в центральных регионах России, но и далеко за их пределами. ЗАО «Торговый Дом Белая птица» ежедневно поставляет на прилавки магазинов сотни тонн готовой продукции (более 93 тыс тонн мясопродукции в год). Предлагаемый ассортимент включает в себя более 60 наименований.

Наличие собственного логистического центра только в Москве и Московской области позволяет продавать свыше 1000 тонн продукции в месяц, что составляет одну шестую часть производимого мяса в месяц. Развитая дистрибуция обеспечивает четкую бесперебойную поставку нашей продукции в кратчайшие сроки, в том числе, обеспечивая торговые сети охлажденным мясом птицы, которое имеет значительно меньший срок реализации, тем самым, поддерживая наличие постоянного ассортимента продукции «Белая Птица».

company logo

ЗАО БЕЛАЯ ПТИЦА

ул. Преображенская, д. 59
Белгород
Белгородская область
Российская Федерация 308000

Тел.: +7 4722 589820

priemnaya@belaya-ptica.ru
www.belaya-ptica.ru