header-single

ABBYY Rusija, Moskva

ABBYY Россия, Москва

Ponuda iz Rusije

Visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata

„ABBYY“ je svetski lider u tehnologijama za raspoznavanje dokumenata, automatsku obradu formulara, unos podataka i primenjenu lingvistiku. Kompanija zauzima stabilne pozicije na međunarodnom tržištu sistema za upravljanje kontentom i elektronsku razmenu dokumenata.

Kompanija „ABBYY“ nudi svoja jedinstvena visokotehnološka rešenja u domenu elektronske obrade teksta i dokumenata.

o kompaniji

U temelj kompanije „ABBYY“ je od samog početka utisnuta ideja o razvoju elektronskog rečnika stranih jezika. Zamisao se javila tokom časova francuskog koje je pohađao David Jan – današnji predsednik saveta direktora kompanije „ABBYY“, a tadašnji student univerziteta MFTI. Prilikom traženja reči u obimnom rečniku dosetio se da bi mogao kreirati program koji bi omogućio ljudima da dobiju prevod za nekoliko sekundi. Takav elektronski rečnik po nazivom ABBYY Lingvo je postao prvi proizvod kompanije.

„ABBYY“ se brzo razvija, njeno se poslovanje širi, tako da na svetlost dana izlaze i novi proizvodi – program za prepoznavanje dokumenata ABBYY FineReader; sistem za obradu formulara, popunjenih bilo ručno, bilo mašinski i ABBYY FormReader, alat za softverske inženjere. Vodeće kompanije dobijaju licence za tehnologije ABBYY, dok ABBYY započinje realizaciju prvih velikih projekata za automatizaciju obrade dokumentacije i podataka u Rusiji.

Posle nekoliko godina od plasmana prve verzije programa ABBYY FineReader postalo je očigledno da taj proizvod po kvalitetu prevazilazi ne samo ruske, već i inostrane okvire. „ABBYY“ je 1997. godine doneo odluku da sa svojim proizvodima istupi na međunarodno tržište. Kompanija počinje da prodaje svoje licence ABBYY FineReader proizvođačima skenera i da promoviše proizvode za privatne korisnike preko mreže svojih partnera.

Porast obima prodaje i povećanje broja korisnika postavljaju pred kompaniju nove zadatke. Počev od 2004. godine, pored prodora na nova tržišta, „ABBYY“ ulaže velike napore u optimizaciju svoje delatnosti i obnavljanje linije proizvoda. U tom peridodu „ABBYY“ poklanja posebnu pažnju kreiranju novih visokotehnoloških rešenja kako za softverske inženjere, tako i korporativne korisnike.

Kompanija danas
„ABBYY“ je svetski lider u tehnologijama za raspoznavanje dokumenata, automatsku obradu formulara, unos podataka i primenjenu lingvistiku. Kompanija zauzima stabilne pozicije na međunarodnom tržištu sistema za upravljanje kontentom i elektronsku razmenu dokumenata.

U grupu kompanija „ABBYY“ ulazi 14 međunarodnih kompanija koje se nalaze u Australiji, Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Kanadi, Rusiji (3 kancelarije), SAD, Tajvanu, Ukrajini, Japanu i na Kipru.
Proizvodi i rešenja „ABBYY“ su dostupni korisnicima u više od 200 zemalja sveta, zahvaljujući razgranatoj mreži partnera i predstavnika.

company logo

ABBYY Rusija

Poslovni centar „Otradni“
Ul. Otradnaja, 2B/6
127273 Moskva
Ruska Federacija

Tel: +7 495 7833700
Faks: +7 495 7832663

office@abbyy.com
www.abbyy.ru

Ponuda iz Rusije

Высокотехнологичные решения для управления контентом и электронного документооборота

Темы:

ABBYY является лидирующим мировым поставщиком технологий для распознавания документов, автоматической обработки форм, потокового ввода данных и прикладной лингвистики. Компания занимает прочные позиции на международном рынке систем управления контентом и электронного документооборота.

Компания «ABBYY» ищет надежных партнеров на территории Западных Балкан и предлагет свои высокотехнологичные решения.

о компании

В основе создания компании «ABBYY» лежит идея разработки электронного словаря иностранных языков. Идея родилась во время лекции по французскому языку у Давида Яна, сейчас являющегося председателем совета директоров компании, а тогда студента МФТИ. В поисках слова в громоздком бумажном словаре он задумал простую в использовании программу, которая позволит людям находить перевод за несколько секунд. Такой электронный словарь и стал первым продуктом компании, впоследствии получив название ABBYY Lingvo.

Компания быстро растет, ее бизнес расширяется, появляются новые продукты – программа для распознавания документов ABBYY FineReader, система ввода форм, заполненных от руки или распечатанных на принтере ABBYY FormReader, инструментарии для разработчиков. Технологии ABBYY лицензируют ведущие компании, ABBYY начинает реализацию первых крупных проектов по автоматизации ввода документов и данных в России.

Через несколько лет после выпуска первой версии программы ABBYY FineReader стало очевидно, что продукт по качеству превосходит не только российские, но и зарубежные аналоги. В 1997 году в ABBYY было принято решение о выходе на международный рынок. Компания начинает продавать лицензии ABBYY FineReader производителям сканеров и распространять продукты для частных пользователей через партнерскую сеть.

Рост объема продаж и увеличение количества пользователей ставят перед компанией новые задачи. Начиная с 2004 года, помимо завоевания новых рынков, ABBYY прилагает значительные усилия, чтобы оптимизировать свою деятельность и расширить продуктовые линейки. В этот же период ABBYY уделяет особое внимание созданию новых технологических продуктов, в том числе для разработчиков и корпоративных пользователей.

Компания сегодня
ABBYY является лидирующим мировым поставщиком технологий для распознавания документов, автоматической обработки форм, потокового ввода данных и прикладной лингвистики. Компания занимает прочные позиции на международном рынке систем управления контентом и электронного документооборота.

В группу ABBYY входят 14 международных компаний, расположенных в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, на Кипре, в России (3 офиса), США, Тайване, Украине и Японии. Продукты и решения ABBYY доступны пользователям свыше чем в 200 странах мира благодаря собственной сети партнёров и представителей.

company logo

«ABBYY» Россия

Бизнес-центр «Отрадный»
ул. Отрадная, 2Б/ 6
Москва
Российская Федерация 127273

Тел: +7 495 7833700
Факс: +7 495 7832663

office@abbyy.com
www.abbyy.ru